Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十九

《十九》

Library Resources
1 十九:
𥍏:《集韻》悉協切,音燮。閉目也。又《類篇》作𥍆。

2 十九:
矕:《唐韻》武版切《集韻》《韻會》《正韻》母版切,𠀤蠻上聲。《說文》目矕矕也。《類篇》目美貌。又《博雅》視也。《廣韻》視貌。《后漢·馬融·廣成頌》右矕三塗。《韓愈·贈張籍詩》親戚相覘矕。又被也。《班固·答賔戲》矕龍虎之文舊矣。又《集韻》謨官切,音瞞。亦視也。《文選·馬融·長笛賦》長矕遠引。李善讀。又謨還切。音蠻。目暗也。又盧丸切,音巒。目昏也。

3 十九:
矖:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤所綺切,音屣。《玉篇》視也。《倉頡篇》索視之貌。《魏書·張淵·觀象賦》矖目八荒。《劉勰·通塞篇》登峰而長矖。《集韻》或作䚕𥊂。又《集韻》所蟹切,音灑。亦視也。《後漢·馬融·廣成頌》目矖鼎俎。《註》矖,音灑。又《廣韻》呂支切《集韻》《韻會》鄰知切。𠀤與離同。矖瞜,見瞜字註。

4 十九:
矗:《廣韻》丑六切《集韻》《韻會》敕六切,𠀤忡入聲。《玉篇》齊也。草木盛也。《左思·吳都賦》橚矗森萃。又《廣韻》直也。《元包經》語其義則矗然而不誣。《註》直而不妄也。又《集韻》長直貌。《謝靈運·山居賦》直陌矗其東西。《杜牧·阿房宮賦》蜂房水渦,矗不知其幾千萬落。又《增韻》聳上貌。《正韻》高起也。《司馬相如·上林賦》崇山矗矗。又《廣韻》《集韻》初六切《正韻》昌六切,𠀤音珿。又《集欲》丑衆切,忡去聲。義𠀤同。

URN: ctp:kangxi-zidian/109/19