Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 石部

《石部》

Library Resources
1 石部:
石:〔古文〕𥐘《唐韻》《集韻》《正韻》常隻切《韻會》常亦切,𠀤音碩。《增韻》山骨也。《釋名》山體曰石。《易·說卦傳》艮爲山,爲小石。《楊泉物理論》土精爲石,石氣之核也。氣之生石,猶人筋絡之生爪牙也。《春秋·說題詞》石,隂中之陽,陽中之隂,隂精補陽,故山含石。又樂器,八音之一。《·益稷》擊石拊石。《註》石,磬也。又樂聲不發揚亦曰石。《周禮·春官·典同》厚聲石。《註》鐘太厚則如石,叩之無聲。又堅也。《前漢·揚雄傳》石畫之臣。《師古註》言堅固如石。亦作碩。又星亦稱石。《左傳·僖十六年》隕石于宋五,隕星也。又量名。十斗曰石。《前漢·食貨志》夫治田百畮,歲收畮一石半,爲粟百五十石。又官祿秩數稱石。《師古曰》漢制,三公號稱萬石,以下遞減至百石。又粗布皮革之數亦稱爲石。《唐書·張弘靖傳》汝輩挽兩石弓,不如識一丁字。又水亦稱石。《水經注》河水濁,淸澄一石水六斗泥。又酒亦稱石。《史記·滑稽傳》臣飲一斗亦醉,一石亦醉。又衡名。百二十斤爲石。《·五子之歌》關石和鈞。《註》三十斤爲鈞,四鈞爲石。《禮·月令》仲春鈞衡石。《前漢·律歷志》石者,大也,權之大者。又州名。《廣韻》秦伐趙取離石,周因邑以名州。又姓。《左傳》衞大夫石碏。又複姓。孔子弟子有石作蜀。又叶常義切,音嗜。《宋玉·高唐賦》勢薄岸而相擊兮,隘交引而却會。崪中怒而特高兮,若浮海而望碣石。又叶石若切,音杓。《楚辭·惜誓》方世俗之幽昬兮,眩白黑之美惡。放山淵之龜玉兮,相與貴夫礫石。又《招魂》長人千仞,惟魂是索些。十日代出,流金礫石些。又叶七各切,音錯。《郭璞·爾雅贊》鰒似蛤,有鱗無殻。一面附石,細孔雜雜,或七或八。

2 石部:
𥐕:《集韻》乙黠切,音軋。石貌。

URN: ctp:kangxi-zidian/112/0