Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
穓:《五音集韵》与职切,音弋。耕也。

2 十二:
𥢊:《玉篇》蒲本切《集韵》部本切,𠀤音笨。稳𥢊,谷未簸貌。

3 十二:
穔:《玉篇》《集韵》𠀤胡光切,音黄。野谷。

4 十二:
𥢋:《集韵》力求切,音留。禾名。又禾盛貌。

5 十二:
𥢌:《广韵》附袁切《集韵》符袁切,𠀤音烦。稻名。

6 十二:
穕:《广韵》《集韵》𠀤七接切,音妾。土穕,农具。

7 十二:
𥢍:《篇海》侯古切,音戸。禾名。

8 十二:
䅾:《广韵》锄针切《集韵》锄簪切,𠀤音岑。禾欲秀也。又《广韵》巨今切《集韵》渠金切,𠀤音禽。又《集韵》岑谮切,音𨼐。义𠀤同。又《集韵》其淹切,音箝。禾名。

9 十二:
䅿:《集韵》胡瓜切,音华。禾盛貌。

10 十二:
𥢎:《集韵》同𥡡。详𥡡字注。

11 十二:
穖:《唐韵》居狶切,音虮。《说文》禾穖也。又《韵会》居岂切,音已。义同。又《集韵》几利切。同穊,稠也。

12 十二:
𥢏:《集韵》徒点切,音簟。𥢏穇,谷名。

13 十二:
𥢐:《集韵》居劳切,音高。禾名。

14 十二:
䆀:《广韵》莫亥切《集韵》母亥切,𠀤音𢮇。禾伤雨也。又《博雅》败也。一曰黑也。又《广韵》《集韵》𠀤莫佩切,音妹。亦禾伤雨也。又《集韵》母罪切,音凂。禾伤雨则生黑斑也。

15 十二:
穗:〔古文〕𦼯《唐韵》《集韵》𠀤徐醉切,音遂。《说文》禾成秀也。本作𥝩。或从惠。《·王风》彼稷之穗。《传》穗,秀也。《书传》成王时,有三苗贯桑叶而生,同爲一穗,其大盈车,长几充箱。《后汉·张堪传》堪拜渔阳太守,百姓歌曰:桑无附枝,麦穗两岐,张君爲政,乐不可支。又《墨池编》炎帝因上党羊头山始生嘉禾,作穗书,用颁时令。

16 十二:
𥢑:《集韵》古老切,音槁。《说文》稽䅓而止也。从稽省。贾侍中说:稽𥢔𥢑三字皆木名。又《集韵》后到切,音号。义同。又《广韵》胡老切《集韵》下老切,𠀤音昊。网缀。

17 十二:
𥢒:《集韵》郞刀切,音劳。野豆。

18 十二:
穘:《广韵》许交切《集韵》虚交切,𠀤音虓。与藃同。禾伤肥也。又草貌。又《集韵》人要切,音饶。禾貌。

19 十二:
穙:《广韵》蒲木切《集韵》步木切,𠀤音仆。𥡜积也。又《广韵》《集韵》𠀤普木切,音朴。草生穊也。

20 十二:
穚:《广韵》举乔切《集韵》《韵会》居妖切《正韵》坚尧切,𠀤音骄。禾秀也。又莠草长茂貌。又通作骄。《·齐风》维莠骄骄。亦通作乔。《扬子·法言》田甫田者莠乔乔。

21 十二:
𥢓:《集韵》承呪切,音授。付也。又姓。出《姓苑》。《字汇》唐武后改授作𥢓。又𥠢𥡑。

22 十二:
穛:《广韵》《集韵》《韵会》𠀤侧角切,音捉。《说文》作𥼚。早取谷也。又生获曰穛。《礼·内则·疏》穛是敛缩之名,明以生获,故其物敛缩也。

23 十二:
𥢔:《广韵》《集韵》𠀤竹角切,音卓。《说文》特止也。从稽省,卓声。《徐锴曰》特,止。卓,立也。又《集韵》陟敎切,音𥵙,义同。一曰冒也。又《字汇补》木名。案卓之卓亦借此。

24 十二:
穜:《广韵》《正韵》徒红切《集韵》《韵会》徒东切,𠀤音同。穜稑。详稑字注。又《广韵》直容切《集韵》《韵会》传容切,𠀤音重,亦书作重。《·豳风》黍稷重穋。《正字通》按毛诗重穋,重读平声,不借用种穜。自说文以禾从重者爲重穋之重,禾从童者爲蓺种之穜,后人因袭不改,陆德明又从而傅会之。究其义则种爲蓺植,读若衆。爲谷种,读若肿。如大雅生民:诞降嘉种,种之黄茂。分上去二声是也。不必泥说文种爲先穜后熟,穜爲蓺也。详见种字注。

25 十二:
𥢕:《字汇补》松足切,音粟。禾穗也。《淮南子·主术训》寸生于𥢕,𥢕生于日。

26 十二:
𥢖:《集韵》种,古作𥢖。注详九画。

URN: ctp:kangxi-zidian/115/12