Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《六》

Library Resources
1 六:
秱:《玉篇》徒聋切《集韵》徒东切,𠀤音同。禾盛貌。《正字通》禾稾节闲,犹竹之筒,得时则长。《吕氏春秋》得时之禾,长秱而穗大。得时之麦,长秱而颈黑。

2 六:
𥞘:《玉篇》徂闷切,音鐏。禾积也。

3 六:
䄺:《集韵》同稊。

4 六:
䄻:《广韵》直交切《集韵》除交切,𠀤棹平声。禾稆生。又《集韵》他雕切,音祧。稻也。又他刀切,音慆。义同。

5 六:
秲:《广韵》直里切《集韵》丈里切,𠀤音峙。秲𥣬,稻名。又《玉篇》时至切《广韵》时吏切,𠀤音侍。与莳同。

6 六:
秳:《广韵》《集韵》𠀤戸括切,音活。舂粟不溃也。一曰生也,谓禾生。又《集韵》乎刮切,音滑。义同。《说文》本作𥞸。

7 六:
䄼:《广韵》《集韵》𠀤他玷切,音忝。鄕名,在济北蛇丘县。

8 六:
䄽:《正字通》䄼字之譌。《字汇》同籼。

9 六:
秴:《集韵》曷閤切,音合。《博雅》耚耠也。亦作耠。又葛合切,音佮。种也。

10 六:
秵:《集韵》伊眞切,音因。禾叶。又禾华也。

11 六:
䄾:《玉篇》如叔切,音肉。厚也。又《集韵》乳勇切,音宂。秬黍。

12 六:
𥞙:《玉篇》《集韵》𠀤呼光切。同荒。凶年也。空也。又果不熟也。《集韵》作𥞙,从𥠸省。

13 六:
𥞚:《玉篇》女鱼切,音袽。臭草也。

14 六:
秶:《集韵》津私切,音咨。《说文》稷也。本作𪗉。或从次。又同粢。互见米部粢字注。

15 六:
𥞛:《玉篇》《集韵》𠀤徒卧切,音惰。禾积也。

16 六:
𥞜:《集韵》古巷切,音绛。禾垂也。

17 六:
䄿:《广韵》馀制切《集韵》以制切,𠀤音曳。白䄿,稻名。

18 六:
秷:《广韵》《集韵》𠀤陟栗切,音窒。刈禾声。又或作挃。《·周颂》获之挃挃。

19 六:
䅀:〔古文〕𥟜《唐韵》良薛切,音列。《说文》黍穰。又《广韵》《集韵》𠀤力制切,音例。义同。或作𥣭。又《正字通》一说禾行列齐也,故从列。与木行生者作栵,义同。

20 六:
䅁:《唐韵》乌旰切《集韵》于旰切,𠀤音按。轹禾也。

21 六:
䅂:《广韵》下各切,音涸。禾属,似黍而小。又《集韵》曷各切,音鹤。义同。

22 六:
秸:《广韵》古黠切《集韵》《韵会》《正韵》讫黠切,𠀤音戛。禾稾。本作稭。《·禹贡》三百里纳秸服。《孔传》秸,稾也。《蔡注》刈禾半稾曰秷。半稾去皮曰秸。又或作鞂。《礼·礼器》稾鞂之设。《注》治穗去实曰鞂。亦通作戛。《前汉·地理志》三百里戛服。《注》师古曰:稾也。又《集韵》激质切,音吉。秸鞠,鸣鸠也。

23 六:
䅃:《广韵》《集韵》《韵会》𠀤渠容切,音蛩。稰也。又《广韵》巨壠切《集韵》巨勇切,读如穷上声。获也。又《集韵》丘勇切,音恐。义同。

24 六:
秹:《集韵》忍甚切,音荏。禾弱也。

25 六:
䅄:《玉篇》力帝切《集韵》良计切,𠀤音利。长禾也。

26 六:
秺:《广韵》当故切《集韵》丁故切,𠀤音妒。地名。《史记·年表》秺侯金日磾。《前汉·功臣表》秺侯商丘成。《注》在济隂成武。𠀤音妒。又《五音集韵》陟加切,音奓。义同。○按《正字通》云:秅有茶妒二音,俗作𥝾、秺,是合三字爲一字矣,但考《说文》广部有㢉字,注开张屋也。济隂有㢉县,是秺与㢉通,非卽秅字,特茶妒二音同耳。诸书俱合秅秺爲一,𠀤释秺爲禾束,与《正字通》斥秺爲俗字,皆非也。

27 六:
䅅:《玉篇》古携切,音圭。同𦓯。田器。又《集韵》乌蜗切,音鼃。耕也。

28 六:
移:《唐韵》弋支切《集韵》《韵会》余支切《正韵》延知切,𠀤音匜。《说文》禾相倚移也。《六书故》移秧也。凡种稻先苗之后移之。又《说文》一曰禾名。又迁也。《韵会》今迁徙之迻借作移。《·多士》移尔遐逖。又《广韵》易也,延也。《博雅》转也。《·毕命》世变风移。《礼·大传》绝族无移服。《疏》在旁而及曰移。言不延移及之。又《玉藻》疾趋则欲发,而手足毋移。《疏》移谓靡匜摇动也。又《广韵》遗也。《博雅》移,脱遗也。又官曹公府不相临敬,则爲移书笺表之类也。《前汉·公孙弘传》弘乃移病免归。《注》移书言病。《后汉·光武纪》于是致僚属作文移。《注》文书移于属县。又姓。《风俗通》汉弘农太守移良。又山名。《水经注》沅水源出许山,流注于熊溪,熊溪南带移山,山本在水北,夕中风雨,旦而山移水南,故名。又通作施。《前汉·衞绾传》劒者,人之所施易,独至今乎。《如淳注》施,读曰移。言劒者人所好,故多数移易贸换之也。又《集韵》《韵会》𠀤以豉切,音异。《礼·郊特牲》以移民也。《注》移之言羡也。《疏》以蜡祭丰饶,皆醉饱酒食,使人歆羡也。又《曹植·鹞雀赋》雀得鹞言,意甚不移目如擘椒,跳萧二翅。《注》移,迁也。又《集韵》敞𠇍切,音侈。《礼·表记》衣服以移之。《注》移读如水汜移之移。犹广大也。又叶牛何切,音俄。《楚辞·七谏》淸泠泠而歼灭兮,溷湛湛以日多。枭鴞旣以成羣兮,𤣥鹤弭翼而屛移。

29 六:
𥞝:《说文》籀文稯字。
补遗:《篇海类编》籀文椶字。

30 六:
䅆:《集韵》侧吏切,葘去声。穊也。

31 六:
𥞞:《字汇补》古奚切,音鸡。滞也。

32 六:
䅇:《字汇补》古文粟字。注详米部六画。

URN: ctp:kangxi-zidian/115/6