Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《二》

Library Resources
1 二:
竺:《廣韻》《集韻》《韻會》張六切《正韻》之六切,𠀤音竹。《廣雅》竺,竹也。其表曰笢。又天竺,國名。《後漢·西域傳》天竺國,一名身毒國,在月氏東南數千里。《山海經》有國名曰朝鮮、天毒。《郭璞註》卽天竺國。《括地志》天竺國,有東、西、南、北、中央五國。《通志略》天竺卽捐毒也。又姓。《後漢·竇融傳》酒泉都尉竺曾。又地名。《福建志》福淸縣石竺山,其產多竹而少筍。又《廣韻》東毒切《集韻》《正韻》都毒切,𠀤音篤。《爾雅·釋訓》竺,厚也。《疏》與篤同。《楚辭·天問》稷惟元子,帝何竺之。《註》厚也。一作篤。又《廣韻》丁木切,音啄。義同。《集韻》或作笁。又作䈞。

2 二:
𥫙:《集韻》他頂切,音珽。竹函也。

3 二:
竻:《廣韻》盧則切《集韻》歷德切,𠀤音勒。竹根也。又竹名。《肇慶府志》竻,竹名,俗呼刺竹。有刺而堅,可作藩籬。肇興新州舊無城,宋郡守黃濟募民以竻竹環植之,雞犬不能徑。《廣東新語》竻竹,一名澀勒。勒,刺也。廣人以刺爲勒,故又曰勒竹。長芒密距,枝皆五出如雞足,可蔽村砦。《蘇軾詩》澀勒暗蠻村。一名𥯨簩,其材可桁觕,篾可織,皮可剉物,土人制爲琴樣,以礪指甲,置于雜佩之中。用久微滑,以酸漿漬之,復澀如初。又《集韻》筋,古文竻字。註見六畫。

4 二:
𥫚:《字彙補》古文箕字。註見八畫。

5 二:
𥫛:《字彙補》支穿切,音專。竹折也。

6 二:
𥫜:《字彙補》魚几切,乂上聲。竹也。

URN: ctp:kangxi-zidian/118/2