Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 八部

《八部》

Library Resources
1 八部:
八:《唐韻》博拔切《集韻》《韻會》《正韻》布拔切,𠀤音捌。《說文》別也。象分別相背之形。《徐曰》數之八,兩兩相背,是別也。少隂數,木數也。《玉篇》數也。又《集韻》補內切,音背。《趙古則六書本義》八,音背,分異也,象分開相八形,轉爲布拔切,少隂數也。又《韻補》叶筆別切,音䇷。《張衡·舞賦》聲變諧集,應激成節。度終復位,以授二八。又《韻補》叶必益切,音璧。《張衡·西京賦》叉簇之所攙捔,徒搏之所撞㧙。白日未及移𠷳,巳獮其什七八。又八八。《通雅》八八,外國語稱巴巴。《唐書·李懷光傳》德宗,以懷光外孫燕八八爲後。
考證:〔《張衡·西京賦》叉簇之所攙捔,徒博之所撞㧙。〕謹照原文徒博改徒搏。

2 八部:
𠔀:《集韻》隷書扳字。註見手部四畫。《補遺》。
補遺:《字彙補》同九。見《周易全書》。

URN: ctp:kangxi-zidian/12/0