Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
纅:《廣韻》以灼切《集韻》弋灼切,𠀤音藥。《說文》色絲也。又《集韻》式灼切,音鑠。義同。又《集韻》狼狄切,音歷。治絲也。《篇海》或作𦇬。

2 十五:
𦆻:《廣韻》盧盍切《集韻》力盍切,𠀤音臘。《類篇》𦆻颯,絲雜貌。或作𦅶。

3 十五:
䌨:《廣韻》《集韻》𠀤七曷切,音攃。《玉篇》絹縠也。《類篇》綃屬。又《集韻》桑葛切,音𨇨。義同。又《集韻》《韻會》𠀤七蓋切,音蔡。《類篇》綷䌨,紈素聲。《潘岳·藉田賦》綃紈綷䌨。○按《漢書》班倢伃傳作綷縩。詳縩字註。
考證:〔《集韻》《韻會》𠀤弋蓋切,音蔡。〕謹照原文弋蓋切改七蓋切。

4 十五:
纆:《廣韻》莫北切《集韻》《韻會》《正韻》密北切,𠀤音墨。《博雅》繩索也。《玉篇》亦作𦄿。《易·坎卦》係用𡽪纆。《說文》三股曰𡽪,兩股曰纆。皆索名。《字林》三合繩。《戰國策》子纆牽長。《註》索也。《史記·賈誼傳》夫禍之與福兮,何異糾纆。《註》如繩索糾纆,相附會也。

5 十五:
纇:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤盧對切,音耒。《說文》絲節也。《玉篇》絲節不調也。又戾也。《左傳·昭二十八年》忿纇無期。《疏》以纇忿共文,則纇亦似忿,故以爲戾,言很戾也。又疵也。《唐書·儒學傳》鉏纇除荒。《淮南子·汜論訓》明月之珠,不能無纇。
考證:〔《左傳·昭二十八年》忿纇無期。《疏》以纇忿其文,則纇亦似忿〕謹照原文其文改共文。

6 十五:
纈:《廣韻》《正韻》胡結切《集韻》《韻會》奚結切,𠀤音擷。《說文》結也。《玉篇》綵纈也。《類篇》繫也,謂繫繒染爲文也。《李賀詩》醉纈拋紅網。《杜牧之詩》花塢團宮纈。

7 十五:
𦆼:《正字通》綄字之譌。

8 十五:
纉:《正字通》俗纘字。

9 十五:
𦆽:《集韻》《正韻》𠀤劣戌切,音律。《玉篇》舉船索也。或作繂𦆾。○按《玉篇》在索部,今倂入。

10 十五:
𦆾:《集韻》呂䘏切,音律。《說文》素屬。《博雅》紈𦆾,素也。又《玉篇》紼也,索也。或作𦆽繂。

11 十五:
纊:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤苦謗切,音曠。《說文》絮也。或从光作絖。《玉篇》綿也。《·禹貢》厥篚纖纊。《傳》纊,細綿。《儀禮·旣夕》屬纊。《註》纊,新絮。《左傳·宣十二年》三軍之士,皆如挾纊。《註》綿也。又《集韻》古曠切,光去聲。義同。

12 十五:
纋:《廣韻》《集韻》𠀤於求切,音憂。《玉篇》筓之中央髮也。《廣韻》筓巾。《儀禮·士喪禮》鬠筓用桑,長四寸,纋中。《註》纋,筓之中央,以安髮。又《集韻》烏侯切,音謳。義同。

13 十五:
𦆿:《集韻》伯各切,音襮。《類篇》襮或从糸作𦆿。黼領謂之襮。一曰表也。

14 十五:
𦇀:《集韻》須銳切,音歲。《類篇》蜀細布。《篇海》𦄑,或作𦇀。

15 十五:
續:〔古文〕賡《廣韻》似足切《集韻》《韻會》《正韻》松玉切,𠀤音俗。《說文》連也。《爾雅·釋詁》繼也。《·盤庚》予迓續乃命于天。《·小雅》似續妣祖。《禮·深衣》續袵鉤邊。《註》續,猶屬也。又姓。《廣韻》舜七友,有續牙。《急就篇註》續氏,晉大夫續𥳑伯之後。又與績同。《穀梁傳·成五年》伯尊其無績乎。《註》績,或作續。又《集韻》辭屢切。詩隂靷沃續。徐邈說。

16 十五:
䌩:《玉篇》亡結切。細䌩也。

17 十五:
纍:《廣韻》力追切《集韻》《韻會》倫追切,𠀤音欙。《說文》綴得理也。《禮·樂記》纍纍乎端如貫珠。又《說文》一曰大索也。《小爾雅》纍繘也。《前漢·李廣傳》以劒斫絕纍。《註》纍,索也。又《玉篇》繫也。《廣韻》係也。亦作縲。《左傳·僖三十三年》不以纍臣釁鼓。《註》纍,囚繫也。《前漢·司馬遷傳》幽于纍紲。《註》纍,係也。又《·周南》葛藟纍之。《釋文》纍,纏繞也。又《·小雅》甘瓠纍之。《註》纍,蔓也。又《禮·玉藻》喪容纍纍。《註》羸憊貌。又《齊語》諸侯甲不解纍。《註》纍,所以盛甲也。又《史記·孔子世家》纍纍若喪家之狗。《註》纍纍然,不得志之貌也。又《前漢·郊祀志》秦巫𧙈社主巫保,族纍之屬。《註》族纍,二神名。又《前漢·揚雄傳》欽弔楚之湘纍。《註》李奇曰:不以罪死曰纍。又姓。《廣韻》晉七輿大夫纍虎。又《集韻》《正韻》𠀤魯猥切,音壘。㟪壘,山名。或作纍。又《集韻》力僞切,音嫘。同累事相緣及也。
考證:〔《小爾雅》綆繘也。〕謹照原文綆改纍。

18 十五:
𦇁:《集韻》芳無切,音孚。紨或从敷作𦇁。詳紨字註。

19 十五:
纎:《正字通》俗纖字。

20 十五:
纏:《廣韻》直連切《集韻》《韻會》澄延切,𠀤音廛。《說文》繞也。《玉篇》約也。《廣韻》束也。《詩·唐風·綢繆束薪傳》綢繆,纏綿也。又姓。《廣韻》漢有纏子著書。又《廣韻》特碾切《集韻》《韻會》《正韻》直碾切,𠀤廛去聲。義同。《集韻》或作繵。《類篇》或省作緾。

21 十五:
𦇂:《集韻》吉典切,音𣠷。與繭同。

22 十五:
𦇃:《篇海》同𦅷。○按𦅷卽紵字重文。此復𦅷字之譌。

23 十五:
𦇄:《集韻》魯猥切,音磊。《類篇》傀儡,木偶戲也。儡或作𦇄。

24 十五:
𦇅:《篇海》音委。帛也。○按疑卽𦇣字之譌。

URN: ctp:kangxi-zidian/120/15