Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𦒃:《集韵》䎕,亦作𦒃。详䎕字注。

2 十一:
𦒄:《集韵》𦒎,或作䎚。亦省作𦒄。详𦒎字注。

3 十一:
𦒅:《玉篇》呼烂切。飞貌。

4 十一:
翲:《广韵》抚招切《集韵》《韵会》《正韵》纰招切,𠀤音漂。高飞也。《类篇》翲翲,飞也。又《广韵》《集韵》𠀤匹妙切,音剽。义同。

5 十一:
翳:《广韵》《正韵》于计切《集韵》《韵会》壹计切,𠀤音殪。《说文》华盖也。《广韵》羽葆也。《急就篇注》翳,谓凡鸟羽之可隐翳者也。舞者所持羽翿,以自隐翳,因名爲翳。一曰华盖,今之雉尾扇,是其遗象。又《周语》是去其藏,而翳其人也。《注》翳,犹屏也。一曰灭也。又《扬子·方言》翳,掩也。《注》谓掩覆也。《广雅》翳,障也。《广韵》隐也,蔽也。《类篇》䕃也。又《·大雅》其灾其翳。《传》木立死曰灾,自死爲翳。又《广韵》雨师谓之荓翳。《史记·司马相如传》召屏翳。《注》雷师也。又《玉篇》鸟名也,似凤。《山海经》北海之内有五采之鸟,飞蔽一鄕,名曰翳鸟。《注》凤属也。《屈原·离骚》驷玉虬而乗翳。又《潘岳·射雉赋序》习媒翳之事。《注》媒翳者,所隐以射者也。又《广韵》乌奚切《集韵》烟奚切,𠀤音鷖。义同。又《集韵》《韵会》一结切《正韵》于歇切,𠀤音谒。《左思·魏都赋》桃李䕃翳。叶音咽。
考证:〔《山海经》北海之内,有五采之鸟,飞蔽一鄕,名曰翳焉。〕谨照原文翳焉改翳鸟。

6 十一:
翴:《广韵》力延切《集韵》陵延切,𠀤音连。翴翩,飞相及貌。《博雅》飞也。

7 十一:
𦒆:《集韵》翋,或作𦒆。详翋字注。

8 十一:
𦒇:《广韵》徒到切《集韵》大到切,𠀤音导。《说文》翳也。所以舞也。《玉篇》与翿同。详翿字注。又《集韵》徒刀切,音陶。义同。

9 十一:
翵:《集韵》翭,或从鸟。
《集韵》权俱切,音劬。鸟左足白。又《广韵》戸钩切《集韵》胡沟切,𠀤音侯。《广韵》翵同𦑚。羽本也。一曰羽初生貌。

10 十一:
𦒈:《篇韵》音施。鸟二羽也。

URN: ctp:kangxi-zidian/124/11