Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𦒃:《集韵》䎕,亦作𦒃。详䎕字注。

2 十一:
𦒄:《集韵》𦒎,或作䎚。亦省作𦒄。详𦒎字注。

3 十一:
𦒅:《玉篇》呼烂切。飞貌。

4 十一:
翲:《广韵》抚招切《集韵》《韵会》《正韵》纰招切,𠀤音漂。高飞也。《类篇》翲翲,飞也。又《广韵》《集韵》𠀤匹妙切,音剽。义同。

5 十一:
翳:《广韵》《正韵》于计切《集韵》《韵会》壹计切,𠀤音殪。《说文》华盖也。《广韵》羽葆也。《急就篇注》翳,谓凡鸟羽之可隐翳者也。舞者所持羽翿,以自隐翳,因名爲翳。一曰华盖,今之雉尾扇,是其遗象。又《周语》是去其藏,而翳其人也。《注》翳,犹屏也。一曰灭也。又《扬子·方言》翳,掩也。《注》谓掩覆也。《广雅》翳,障也。《广韵》隐也,蔽也。《类篇》䕃也。又《·大雅》其灾其翳。《传》木立死曰灾,自死爲翳。又《广韵》雨师谓之荓翳。《史记·司马相如传》召屏翳。《注》雷师也。又《玉篇》鸟名也,似凤。《山海经》北海之内有五采之鸟,飞蔽一鄕,名曰翳鸟。《注》凤属也。《屈原·离骚》驷玉虬而乗翳。又《潘岳·射雉赋序》习媒翳之事。《注》媒翳者,所隐以射者也。又《广韵》乌奚切《集韵》烟奚切,𠀤音鷖。义同。又《集韵》《韵会》一结切《正韵》于歇切,𠀤音谒。《左思·魏都赋》桃李䕃翳。叶音咽。
考证:〔《山海经》北海之内,有五采之鸟,飞蔽一鄕,名曰翳焉。〕谨照原文翳焉改翳鸟。

6 十一:
翴:《广韵》力延切《集韵》陵延切,𠀤音连。翴翩,飞相及貌。《博雅》飞也。

7 十一:
𦒆:《集韵》翋,或作𦒆。详翋字注。

8 十一:
𦒇:《广韵》徒到切《集韵》大到切,𠀤音导。《说文》翳也。所以舞也。《玉篇》与翿同。详翿字注。又《集韵》徒刀切,音陶。义同。

9 十一:
翵:《集韵》翭,或从鸟。
《集韵》权俱切,音劬。鸟左足白。又《广韵》戸钩切《集韵》胡沟切,𠀤音侯。《广韵》翵同𦑚。羽本也。一曰羽初生貌。

10 十一:
𦒈:《篇韵》音施。鸟二羽也。

URN: ctp:kangxi-zidian/124/11