Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
翷:《广韵》力珍切《集韵》离珍切,𠀤音邻。《广雅》飞也。

2 十二:
䎖:《广韵》作滕切《集韵》《韵会》咨滕切《正韵》咨登切,𠀤音增。《广雅》举也。又飞也。

3 十二:
𦒍:《玉篇》逹贡切。飞貌。
考证:〔《玉篇》逵贡切。飞貌。〕谨照原文逵贡切改逹贡切。

4 十二:
𦒎:《广韵》《集韵》𠀤胡桂切,音慧。《广韵》风狄羽也。《玉篇》六翮之末。又《广韵》馀制切《集韵》以制切,𠀤音曳。凤六翮。《类篇》或省作𦑐。又作䎚𦒄。

5 十二:
翸:《玉篇》匹本切。飞貌。

6 十二:
𦒏:《集韵》翮,或作𦒏。

7 十二:
翘:《广韵》渠遥切《集韵》《韵会》《正韵》祁尧切,𠀤音䎗。《说文》尾长毛也。又《广雅》举也。又翘翘,衆也。《类篇》翘翘,高貌。《·周南》翘翘错薪。又《·豳风》予室翘翘。《注》危也。又《礼·儒行》粗而翘之。《注》微翘发其意。《疏》翘,起发也。又《左传·庄二十二年》翘翘车乗。《注》远貌。又《后汉舆服志》鸾旗者,编羽旄列系幢旁,民或谓之鸡翘。又《尔雅·释草》连,异翘。《疏》连,一名异翘。又《广韵》悬也。《类篇》企也。又《广韵》巨要切《集韵》祁要切。尾起也。

8 十二:
翺:《广韵》五劳切《集韵》《韵会》《正韵》牛刀切,𠀤音遨。《说文》翺,翔也。《释名》翺,敖也,言敖游也。《·齐风》齐子翺翔。《传》犹彷徉也。又《玉篇》布翅飞也。互详翔字注。《干禄字书》俗作𦒢。

9 十二:
𦒐:《玉篇》芳灭切。义阙。《篇海》匹蔑切,音撇。飞貌。

10 十二:
䎗:《广韵》渠遥切《集韵》祁尧切,𠀤音翘。仄飞曰䎗。《扬子·方言》翬䎗,飞也。《类篇》䎗,高飞也。又《广韵》巨娇切《集韵》渠娇切,𠀤音乔。义同。

11 十二:
翻:《广韵》《集韵》孚袁切《韵会》浮袁切《正韵》孚艰切,𠀤音番。《说文·新附字》飞也。《张衡·西京赋》衆鸟翩翻。又《增韵》反覆也。通作幡。又通作反。又《韵补》叶孚愔切《郑曼季·赠陆云诗》鸳鸯于飞,徘徊翩翻。载颉载颃,命侣鸣羣。又《韵补》叶孚焉切,西京赋与旃同叶。《集韵》或作飜。亦作拚。

12 十二:
𦒑:《广韵》馀律切《集韵》允律切《韵会》以律切,𠀤音聿。鴪或作鹬。《玉篇》飞貌。《郭璞·江赋》鼓翅𦒑𦐴。《注》𦒑与獝同。飞貌。

13 十二:
䎘:《广韵》息逐切《集韵》息六切《正韵》苏谷切,𠀤音肃。䎘䎘,鸟羽声。又《广雅》飞也。又《广韵》《集韵》《韵会》𠀤所六切,音缩。义同。《集韵》或作肃。

14 十二:
翼:〔古文〕𦏵《广韵》与职切《集韵》《韵会》逸职切,𠀤音弋。《说文》作𩙺。翄也。篆文从羽。《广韵》羽翼。《·明夷》明夷于飞,垂其翼。又《书·臯陶谟》庶明励翼。《传》翼戴上命。《疏》言如鸟之羽翼,而戴奉之。郑云:以衆贤明,作辅翼之臣。又《·益稷》予欲左右有民汝翼。《传》汝翼成我。《疏》汝当翼赞我也。又《·武成》越翼曰。《传》翼,明也。又《·小雅》四牡翼翼。《传》闲也。又《·小雅》有严有翼。《传》翼,敬也。又《·小雅》四骐翼翼。《传》壮健貌。又《·小雅》我稷翼翼。《笺》蕃庑貌。又《·小雅》疆埸翼翼。《传》让畔也。《笺》闲暇之意。又《·大雅》小心翼翼。《传》恭也。又星名。《礼·月令》昬翼中。又国名。《左传·隐五年》伐翼。《注》晋旧都,在平阳绛邑县东。又姓。《前汉·艺文志》孝经有翼氏说一篇。《姓氏急就篇》晋翼侯之后,汉有谏议大夫翼奉。又《广雅》飞也,美也,和也,盛也,元气也。《玉篇》翘也,助也。
考证:〔《·小雅》我黍翼翼〕谨照原文我黍改我稷。

15 十二:
𦒒:《玉篇》同翘。

16 十二:
𦒓:《字汇补》同䎗。

17 十二:
𦒔:《字汇补》同𦒑。

18 十二:
𦒕:《篇海》同翦。

19 十二:
𦒖:《字汇补》同翼。《岣嵝禹𥓓》承帝曰嗟,𦒖辅佐卿。

URN: ctp:kangxi-zidian/124/12