Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𦔩:《广韵》与穮同。

2 十五:
䎱:《集韵》班糜切,音陂。耜属。

3 十五:
耰:《广韵》《集韵》于求切《正韵》于尤切,𠀤音忧。覆种也。《说文徐注》摩田器,布种后以此器摩之,使土开发处复合覆种也。《论语》耰而不辍。《注》耰,覆种也。《庄子·则阳篇》深其耕而熟耰之,其禾繁以滋。《注》耰,锄也。《淮南子·泛论训》民劳而利薄,后世爲之耒耜耰锄。《注》耰,椓块椎也。三辅谓之儓,所以覆种也。又《韵补》叶于救切,音又《史记·龟厕传》耕之耰之,锄之耨之。又叶尔皎切,音扰。《梁武帝·籍田诗》公卿秉耒耜,庶氓荷锄耰。一人慙百王,三推先亿兆。

4 十五:
𦔪:《字汇补》古文耧字。注详十一画。

URN: ctp:kangxi-zidian/127/15