Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
脐:《广韵》徂奚切《集韵》《韵会》前西切,𠀤音齐。《说文》肶脐也。《正字通》子初生所系也。断之爲脐带,以其当心肾之中,前直神阙,后直命门,故谓之脐也。又剂也。《释名》脐,剂也,肠端之所限剂也。又《韵会》通作齐。《左传·庄六年》若不早图,后君噬齐。《注》齐脐同。

2 十四:
𦡰:《玉篇》同膊。又《篇海》薄胡切,音蒲。雉有𦡰肉也。

3 十四:
𦡱:《集韵》弋笑切,音耀。瘠也。又所敎切,音稍。凡物之杀锐曰䏴。

4 十四:
𦡲:《五音类聚》奴顶切,宁上声。耳中垢也。

5 十四:
𦡳:《正字通》俗腊字。

6 十四:
臎:《广韵》《集韵》𠀤七醉切,音翠。《广韵》鸟尾上肉。又《博雅》臎,肥也。又《博雅》臎,𩪜也。又《广韵》遵诔切《集韵》祖诔切,𠀤音濢。髁骨也。一曰肥实谓之臎。

7 十四:
䑂:《广韵》与改切《集韵》倚亥切,𠀤音佁。肥也。又《集韵》演女切,音与。义同。

8 十四:
𦡴:《广韵》直由切《集韵》陈留切,𠀤音俦。𦡴腊,脯也。又《广韵》《集韵》𠀤陟柳切,音肘。与𤶡同。小腹病。又《广韵》除柳切《集韵》文九切,𠀤音纣。义同。又髀后曰𦡴。

9 十四:
膑:《广韵》毗忍切《集韵》《韵会》婢忍切,𠀤音牝。《说文》膝专也。《增韵》膝盖骨。《潘岳·西征赋》徂潜铅而脱膑。《注》膝盖也。又《玉篇》膑骨也。《史记·秦本纪》王与孟说举鼎,绝膑。《注》正义曰:膑,胫骨也。又《集韵》一曰刖也。《周礼·秋官·司𠛬·刖罪五百注》刖,断足也。周改膑作刖,杀死𠛬也。《礼·文王世子·其𠛬罪则纤剸亦告于甸人注》宫割膑墨劓刖,皆以刀锯割刺人体也。又人名。《史记·孙武传》孙膑,孙武之后世子孙也。又《集韵》毗宾切,音频。又遍忍切,音䐔。义𠀤同。

10 十四:
臐:《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤许云切,音熏。《玉篇》臐,今时𦞦也。羊曰臐。《礼·内则》膷臐膮醢。《释文》羊𦞦也。又《广韵》香美之名。《博雅》臐,香也。又《广韵》许运切,音训。义同。《类篇》或作𦘶。

11 十四:
𦡵:《篇海》胡困切,音慁。肥也。

12 十四:
𦡶:《集韵》乎韽切,音陷。饼中肉。

13 十四:
𦡷:《篇海》杜对切,音队。茂貌。

14 十四:
𦡸:《广韵》《集韵》𠀤女利切,音旎。《说文》上肥也。《广韵》同腻。出道书。又《玉篇》鱼矜切《集韵》鱼陵切,𠀤音凝。义同。

15 十四:
䑃:《广韵》《正韵》莫红切《集韵》《韵会》谟蓬切,𠀤音蒙。《广韵》大貌。《集韵》方言:秦晋之闲凡大貌谓之朦。一曰丰也。又《广韵》莫孔切《集韵》母摠切,𠀤音蠓。义同。又《集韵》母项切,音𠈵。丰肉也。

16 十四:
䑄:《广韵》《集韵》𠀤匹备切,音濞。《集韵》肥壮也。《扬子·方言》䑄,盛也。自关以西秦晋之闲语也。又《广韵》《集韵》𠀤平秘切,音备。又《广韵》《集韵》𠀤毗至切,音鼻。义𠀤同。又《集韵》鱼器切,音㓷。𦞜肉。《扬子·方言》䑄,𦞜也。《注》谓息肉也。

17 十四:
臑:《唐韵》那到切《集韵》《韵会》乃到切《正韵》奴报切,𠀤音𨱵。《说文》臂羊矢也。《徐曰》按史记,龟前臑骨,带之入山林不迷。盖骨形象羊矢,因名之。《广韵》臂节。《韵会》肩脚也。《仪礼·鄕射礼》折脊胁肺臑。《礼·少仪》大牢,则以牛左肩臂臑折九个。《疏》臂臑谓肩脚也。《史记·龟厕传》取前足臑骨,穿佩之。《注》臑臂。又《说文长笺》黄蹢躅,一名臑羊华。又《集韵》奴刀切,音夔。义同。又《集韵》人之切,音而。与胹同。烂也。秦晋之郊谓熟曰胹。《枚乗·七发》熊蹯之臑。《注》臑,音而,熟也。《宋玉·招魂》肥牛之腱,臑若芳些。《注》臑若,熟烂也。又《集韵》五管切,音輐。体燠也。又《集韵》昏困切,音䵪。肉醢。又《集韵》汝朱切《正韵》如朱切,𠀤音儒。《广韵》𡟓耎貌。《集韵》肱骨也。一曰衣名。襦者,本取臑义。

18 十四:
𦡹:《集韵》乞及切,音泣。朐脯。一曰乾也。

19 十四:
𦡺:《集韵》于郢切。与瘿同。颈肿也。

20 十四:
臒:《玉篇》乌郭切,音艧。善肉也。又人名。《史记·王于侯表》五据侯刘臒。

21 十四:
𦡻:《篇海》蒲孕切,音砯。肿满貌。

22 十四:
𦡼:《字汇补》鱼陵切,音凝。肥也。

23 十四:
𦡽:《字汇补》何光切,音黄。肿病也。

URN: ctp:kangxi-zidian/130/14