Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𦢊:《廣韻》蒲角切《集韻》弼角切,𠀤音雹。《廣韻》肉胅起也。《集韻》皮破起。《山海經》松果之山,有鳥焉。其名曰䳋渠,可以已𦢊。《註》郭曰:謂皮皺起也。又《廣韻》《集韻》𠀤北角切,音剝。又《集韻》匹角切,音璞。義𠀤同。

2 十五:
𦢋:《廣韻》戸庚切《集韻》何庚切,𠀤音行。《廣韻》熟肉。《集韻》肉湇也。《博雅》𦢋謂之䏠。又《集韻》居行切,音庚。五味香鬻也。

3 十五:
𦢌:《集韻》殰,古作𦢌。《呂氏春秋》壯佼老幼胎𦢌之死者。《管子·五行篇》毛胎者不𦢌。《註》𦢌謂胎敗潰也。餘詳歹部十五畫。

4 十五:
𦢍:《廣韻》渠希切,音祈。頰肉。

5 十五:
𦢎:《集韻》古曠切,音桄。腫貌。

6 十五:
䑆:《集韻》以兩切,音養。䑆䑆,欲吐。

7 十五:
臔:《集韻》胡典切,音峴。《博雅》臔臔,肥也。又《集韻》一曰肉急也。

8 十五:
臕:《廣韻》甫驕切《集韻》《韻會》悲嬌切《正韻》𤰞遙切,𠀤音鑣。《廣韻》脂臕,肥貌。《六書放》肥盛也。

9 十五:
臖:《廣韻》《集韻》𠀤許應切,興去聲。《玉篇》腫痛也。《廣韻》腫起。

10 十五:
𦢏:《廣韻》落猥切《集韻》魯猥切,𠀤音磥。《廣韻》𦢏𦞙,腫貌。

11 十五:
臗:《廣韻》苦昆切《集韻》枯昆切,𠀤音坤。《廣韻》體也。又臀也。《博雅》臗,尻也。又《集韻》一曰髀上。又《集韻》枯官切,音寬。本作髖。兩股閒。

12 十五:
䑇:《廣韻》之日切《集韻》職日切,𠀤音質。《廣韻》䑇䏷,刀箭瘡藥。《集韻》藥也。可治金瘍。《集韻》通作質。

13 十五:
䑈:《廣韻》北角切,音剝。䑈犖,亂雜。又《字彙》祭肉。

14 十五:
臘:《廣韻》盧盍切《集韻》《韻會》力合切《正韻》落合切,𠀤音蠟。《說文》冬至後三戌,臘祭百神也。《禮·月令》孟冬臘先祖五祀。《註》此周禮所謂蜡祭也。《前漢·武帝紀》祠門戸比臘。《註》臘者,冬至後臘祭百神也。又《陳勝傳》臘月,勝之汝隂。《註》張晏曰:秦之臘月,夏之九月。臣瓚曰:建丑之月也。又《正字通》風俗通:蔡邕獨斷,皆言夏曰淸祀,殷曰嘉平,周曰蜡,漢曰臘。一說月令,孟冬臘先祖五祀,自昔有之,非自漢始也。又鄭𤣥月令註:臘卽周禮所謂蜡。不知臘祭先祖,蜡祭百神,二祭各別,鄭合爲一,非。又晉博士張亮議曰:臘者,接也,祭宜在新故交接也。俗謂臘之明日爲初歲,秦漢以來有賀,此皆古之遺俗也。又道書言,道家有五臘,正月一日爲天臘,五月五日爲地臘,七月七日爲道德臘,又以十月十二日爲民歲臘,十二月正臘日爲王侯臘。又《博雅》臘,索也。又刃也。《周禮·冬官考工記》桃氏爲劒,臘廣二寸有半寸。《註》臘,謂兩刃。《疏》兩刃者,兩面各有刃也。又《正字通》眞臘,南蠻國名。又《集韻》力涉切,音巤。義同。

15 十五:
𦢐:《字彙補》子損切,音撙。𦠆也。

16 十五:
𦢑:《字彙補》與𦟠同。

17 十五:
𦢒:《字彙補》音未詳。《酉陽雜俎》臇𦢒,䐣臛也。

URN: ctp:kangxi-zidian/130/15