Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𦢊:《广韵》蒲角切《集韵》弼角切,𠀤音雹。《广韵》肉胅起也。《集韵》皮破起。《山海经》松果之山,有鸟焉。其名曰䳋渠,可以已𦢊。《注》郭曰:谓皮皱起也。又《广韵》《集韵》𠀤北角切,音剥。又《集韵》匹角切,音璞。义𠀤同。

2 十五:
𦢋:《广韵》戸庚切《集韵》何庚切,𠀤音行。《广韵》熟肉。《集韵》肉湇也。《博雅》𦢋谓之䏠。又《集韵》居行切,音庚。五味香鬻也。

3 十五:
𦢌:《集韵》殰,古作𦢌。《吕氏春秋》壮佼老幼胎𦢌之死者。《管子·五行篇》毛胎者不𦢌。《注》𦢌谓胎败溃也。馀详歹部十五画。

4 十五:
𦢍:《广韵》渠希切,音祈。颊肉。

5 十五:
𦢎:《集韵》古旷切,音桄。肿貌。

6 十五:
䑆:《集韵》以两切,音养。䑆䑆,欲吐。

7 十五:
臔:《集韵》胡典切,音岘。《博雅》臔臔,肥也。又《集韵》一曰肉急也。

8 十五:
膘:《广韵》甫骄切《集韵》《韵会》悲娇切《正韵》𤰞遥切,𠀤音镳。《广韵》脂膘,肥貌。《六书放》肥盛也。

9 十五:
臖:《广韵》《集韵》𠀤许应切,兴去声。《玉篇》肿痛也。《广韵》肿起。

10 十五:
𦢏:《广韵》落猥切《集韵》鲁猥切,𠀤音磊。《广韵》𦢏𦞙,肿貌。

11 十五:
臗:《广韵》苦昆切《集韵》枯昆切,𠀤音坤。《广韵》体也。又臀也。《博雅》臗,尻也。又《集韵》一曰髀上。又《集韵》枯官切,音宽。本作髋。两股闲。

12 十五:
䑇:《广韵》之日切《集韵》职日切,𠀤音质。《广韵》䑇䏷,刀箭疮药。《集韵》药也。可治金疡。《集韵》通作质。

13 十五:
䑈:《广韵》北角切,音剥。䑈荦,乱杂。又《字汇》祭肉。

14 十五:
腊:《广韵》卢盍切《集韵》《韵会》力合切《正韵》落合切,𠀤音蜡。《说文》冬至后三戌,腊祭百神也。《礼·月令》孟冬腊先祖五祀。《注》此周礼所谓蜡祭也。《前汉·武帝纪》祠门戸比腊。《注》腊者,冬至后腊祭百神也。又《陈胜传》腊月,胜之汝隂。《注》张晏曰:秦之腊月,夏之九月。臣瓒曰:建丑之月也。又《正字通》风俗通:蔡邕独断,皆言夏曰淸祀,殷曰嘉平,周曰蜡,汉曰腊。一说月令,孟冬腊先祖五祀,自昔有之,非自汉始也。又郑𤣥月令注:腊卽周礼所谓蜡。不知腊祭先祖,蜡祭百神,二祭各别,郑合爲一,非。又晋博士张亮议曰:腊者,接也,祭宜在新故交接也。俗谓腊之明日爲初岁,秦汉以来有贺,此皆古之遗俗也。又道书言,道家有五腊,正月一日爲天腊,五月五日爲地腊,七月七日爲道德腊,又以十月十二日爲民岁腊,十二月正腊日爲王侯腊。又《博雅》腊,索也。又刃也。《周礼·冬官考工记》桃氏爲劒,腊广二寸有半寸。《注》腊,谓两刃。《疏》两刃者,两面各有刃也。又《正字通》眞腊,南蛮国名。又《集韵》力涉切,音巤。义同。

15 十五:
𦢐:《字汇补》子损切,音撙。𦠆也。

16 十五:
𦢑:《字汇补》与𦟠同。

17 十五:
𦢒:《字汇补》音未详。《酉阳杂俎》臇𦢒,䐣臛也。

URN: ctp:kangxi-zidian/130/15