Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
𦧴:《廣韻》《集韻》𠀤他干切,音灘。《玉篇》𦧴𦧝,言不正也。又《廣韻》徒年切《集韻》亭年切,𠀤音田。義同。

2 十二:
舙:《字彙》同話。◎按玉篇,古文話本作𦧵。又《談薈》古文咠字。《六書精薀》謀譖人也。不象其往來營營,象其反復,故重三舌,明意二三其言也。

3 十二:
𦧵:《玉篇》古文話字。註詳言部六畫。

URN: ctp:kangxi-zidian/135/12