Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
䑿:《集韻》息六切,音肅。《博雅》艒䑿,舟也。《揚子·方言》小舸謂之艖,艖謂之艒䑿。

2 十一:
䒀:《廣韻》薄故切《集韻》蒲故切,𠀤音步。舟也。《小爾雅》艇之小者曰䒀。《揚子·方言》艇長而薄者謂之艜,短而深者謂之䒀。又《廣韻》《集韻》𠀤芳無切,音敷。又《集韻》蓬逋切《韻會》蓬晡切《正韻》薄胡切,𠀤音蒲。義𠀤同。

3 十一:
𦪆:《集韻》同䑴。

4 十一:
𦪇:《廣韻》《集韻》𠀤盧谷切,音鹿。䑦𦪇,舟也。詳前䑦字註。

5 十一:
䒁:《廣韻》似入切《集韻》席入切,𠀤音習。覆船具。《江祿津渚敗船詩》草蔓䒁長埋。《集韻》本作𥱵。或作𦪿。

6 十一:
𦪈:《廣韻》五勞切《集韻》牛刀切,𠀤音敖。船接頭木。

7 十一:
艚:《廣韻》昨勞切《集韻》《韻會》《正韻》財勞切,𠀤音曹。《玉篇》小船也。

8 十一:
䒂:《集韻》子兩切,音蔣。檝屬。通作槳。

9 十一:
艛:《廣韻》落侯切《集韻》《韻會》郞侯切《正韻》盧侯切,𠀤音樓。𦪑艛,船名。《正字通》艛,本作樓。漢書武帝時南越叛,修昆明池,治樓船高十餘丈。

10 十一:
䒃:《正字通》俗艁字。

11 十一:
𦪉:《玉篇》古文津字。註詳水部六畫。

12 十一:
𦪊:《玉篇》七例切,音砌。舟危也。又《五音集韻》此芮切,音毳。義同。

13 十一:
艜:《廣韻》《集韻》𠀤當蓋切,音帶。《廣韻》艇船。《揚子·方言》艇長而薄者謂之艜。

14 十一:
𦪋:《玉篇》思由切,音羞。進船也。

15 十一:
䒄:《集韻》芳副切,音冨。舟名。又《類篇》船載多也。

URN: ctp:kangxi-zidian/137/11