Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 二十四

《二十四》

Library Resources
1 二十四:
䖅:《集韻》郞丁切,音靈。草名。旱荷也。一曰蔬似葵。或省作蘦。

2 二十四:
𧆏:《集韻》母版切,瞞上聲。《玉篇》草名。

3 二十四:
䖆:《唐韻》如兩切,音壤。草名。《博雅》䖆葇,蘇也。《揚子·方言》蘇之小者謂之䖆。又《廣韻》女亮切,音釀。《說文》菜也。《博雅》䖆䔯𦯓也。《齊民要術》種蔓菁,擬作乾菜及䖆葅者,割訖則尋手擇治而辦之,勿待萎。又《集韻》如陽切,音攘。義同。

4 二十四:
𧆐:《唐韻》《集韻》𠀤古禫切,音感。《說文》草也。又《廣韻》古送切,音貢。薏苡別名。《博雅》𧆐實,薏苡也。又古暗切,音紺。義同。

5 二十四:
𧆑:《說文》藿本字。

6 二十四:
𧆒:《集韻》歡古作𧆒。註詳欠部十八畫。

URN: ctp:kangxi-zidian/140/24