Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
覼:《類篇》俗覶字。《字彙補》省作𧡓,非。

2 十四:
覽:《唐韻》盧敢切《集韻》《韻會》《正韻》魯敢切,𠀤藍上聲。《說文》觀也。《孔安國·尚書序》覩史籍之煩文,懼覽之者不一。《史記·秦始皇紀》登兹泰山,周覽東極。又州名。《唐書·地理志》劒南道有覽州,貞觀二十三年置。又姓。《姓苑》望出彭城。又《韻會》通作攬。《王羲之·蘭亭敘》後之攬者,亦將有感於斯文。《正字通》按攬覽音同義別。攬,撮取也。溷同覽,非。又《韻會》《正韻》𠀤盧瞰切,藍去聲。《前漢·韋孟·諷諫詩》我王如何,曾不斯覽。叶下鑒,師古讀。又官名。《唐書·南蠻傳》南詔,各府副將曰演覽、繕覽、澹覽、幕覽。《唐書·音義》讀。《俗書證誤》从亽作覧,非。

3 十四:
䚔:《唐韻》《集韻》𠀤必刃切,音𢷤。《說文》暫見也。又《廣韻》必鄰切《集韻》𤰞民切,𠀤𢷤平聲。又《集韻》紕民切,𩰝平聲。匹忍切,𩰝上聲。又《廣韻》《集韻》𠀤匹刃切,音𩰝。義𠀤同。

URN: ctp:kangxi-zidian/147/14