Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
踌:《广韵》直由切《集韵》𨻰留切,𠀤音俦。《玉篇》踌躇也。详躇字注。《类篇》或从𠷎作𨅡。

2 十四:
𨆪:《广韵》去盈切《集韵》《韵会》牵盈切《正韵》丘京切,𠀤音卿。《玉篇》一足行貌。又《广韵》苦定切《集韵》《韵会》诘定切,𠀤音磬。又《正韵》丘正切,音庆。义𠀤同。

3 十四:
𨆫:《正字通》俗𤴡字。

4 十四:
𨆬:《集韵》测角切,音龊。行也。《正字通》行疾也。

5 十四:
𨆭:《字汇》𤰞眠切,音边。人行不正也。

6 十四:
䠪:《集韵》杜管切,音断。践处也。《楚辞·九思》鹿蹊兮躖躖。《注》禽兽所践处也。又《玉篇》行速也。○按《说文》从躖,宜入十六画。《正字通》误从䠪,入十四画,非。《集韵》以躖音杜管切,训践处也。䠪音土缓切,训禽兽所践处。分躖、䠪爲二,亦非。

7 十四:
𨆮:《广韵》《集韵》𠀤秦昔切,音籍。同踖。践也。又《集韵》慈夜切,音藉。躤或省作𨆮。义同。

8 十四:
䠫:《广韵》才奏切,音楱。醉倒貌。出《𡌨苍》。又《集韵》才侯切,音骤。义同。

9 十四:
跻:〔古文〕𢁃䠁𤼥《唐韵》祖稽切《集韵》笺西切,𠀤音賷。《说文》登也。《扬子·方言》海岱之闲谓之跻。《·秦风》道阻且跻。《传》跻,升也。又《广韵》亦作跻。《易·震卦》跻于九陵。《释文》跻,本又作跻。《左传·文二年》跻僖公。《公羊传》跻者何,升也。《集韵》或作跻。又《广韵》《集韵》𠀤子计切,音霁。义同。

10 十四:
𨆯:《广韵》《集韵》𠀤博木切,音卜。凫雁騈跖也。《类篇》或省作蹼。详蹼字注。

11 十四:
𨆰:《集韵》达合切。与𣥾同。足趾重也。又《集韵》《类篇》𠀤托合切,音塔。义同。

12 十四:
躌:《篇海》音舞。践也,履也。

13 十四:
𨆱:《集韵》皮孕切,音凭。𨆱𨆊,蹋地声。

14 十四:
𨆲:《集韵》邬本切,音熅。㒚或从足。安也。通作稳。俗作𡘫,非。

15 十四:
跃:《广韵》以灼切《集韵》《韵会》《正韵》弋灼切,𠀤音药。《说文》迅也。《博雅》上也,进也。《六书故》大爲跃,小爲踊。跃去其所,踊不离其所。《玉篇》跳跃也。《易·乾卦》或跃在渊。《·邶风》踊跃用兵。又《大雅》鱼跃于渊。《左传·僖二十八年》距跃三百。《注》距跃,超越也。《疏》跃以疾生名,故以距跃爲超越。又《·小雅》跃跃毚兔。《音义》他历反。《疏》跳疾也。《尔雅·释训》跃跃,迅也。

16 十四:
𨆳:《集韵》与躠同。

17 十四:
𨆴:《唐韵》良忍切。同蹸。详蹸字注。

18 十四:
躎:《篇海》奴典切,音碾。蹈也。

19 十四:
𨆵:《篇海》普火切,音颇。《篇韵》跛足不正。

URN: ctp:kangxi-zidian/157/14