Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𨇁:《集韵》苦谤切,音圹。《类篇》路旷远也。

2 十五:
𨇂:《正字通》同𨅊。俗加彳。

3 十五:
躐:《广韵》良涉切《集韵》《韵会》《正韵》力涉切,𠀤音猎。《玉篇》践也。《尔雅·释言》跋躐也。《疏》李巡曰:跋前行曰躐。《礼·玉藻》登席不由前曰躐席。《疏》失节而践曰躐席。又《学记》学不躐等也。《疏》躐,逾越也。《楚辞·九歌》凌余阵兮躐余行。《注》躐,践也。一作𨆍。又《后汉·崔駰传》躐缨整襟。《注》躐,持也。

4 十五:
踯:《广韵》《集韵》《韵会》直炙切《正韵》直只切,𠀤音掷。蹢,亦作踯。踯躅,行不进也。《后汉·隗嚣传》得以数千踯躅三辅。《注》踯躅,犹踟蹰也。又《苏竟传》或踯躅帝宫。《注》谓上下不去也。《荀子·礼论篇》踯躅焉。详躅字注。

5 十五:
𨇃:《玉篇》同䠡。○按《集韵》作躜。详躜字注。

6 十五:
跞:《广韵》郞击切《集韵》《韵会》《正韵》狼狄切,𠀤音历。同䟏。《玉篇》动也。《大戴礼》骐骥一跞,不能千步。又人名。《左传·昭九年》使荀跞佐下军。《注》荀盈之子。又《广韵》卢各切《集韵》历各切,𠀤音洛。《班固·西都赋》连跞诸夏。《注》逴跞,犹超绝也。《孔融·荐祢衡表》英才卓跞。《注》卓跞,绝异也。又《左传》荀跞,《释文》亦音雒。又《集韵》力角切,音荦。义同。又《集韵》弋灼切,音药。《类篇》迅也。
考证:〔《左传·昭九年》使荀跞佐下车。〕谨照原文下车改下军。

7 十五:
𨇄:《集韵》尔绍切,音扰。《类篇》𨇄躟,足动。

8 十五:
踬:《唐韵》《集韵》《韵会》𠀤陟利切,音致。《说文》跲也。诗曰:载踬其尾。○按今《·豳风》𩂗作疐。《左传·宣十五年》杜回踬而顚。又《广韵》蹋也。又《集韵》职日切,音质。义同。又《集韵》张尼切,音胝。䟡或作踬。《赵岐·孟子注》禹稷騈踬。

9 十五:
𨇅:《集韵》薄报切,音暴。《类篇》行貌。

10 十五:
䠬:《篇海》唐亘切,音邓。失卧也,极也。出《释典》。

11 十五:
躔:《唐韵》直连切《集韵》《韵会》澄延切《正韵》呈延切,𠀤音廛。《说文》践也。《徐曰》星之躔次,星所履行也。《扬子·方言》躔,逡循也。又历行也,日运爲躔。《博雅》行也。又行径辙迹也。《前汉·律历志》举终以定朔望分至,躔离弦望。《注》应劭曰:躔,径也。《尔雅·释兽》其迹躔。《注》脚所践处。《左思·吴都赋》未知英雄之所躔也。《注》历行也。《集韵》或从展作蹍。又《集韵》丈善切,音紾。移行也,循也。

12 十五:
𨇆:《广韵》落盖切,音赖。跛𨇆,行貌。《玉篇》跛行也。

13 十五:
蹰:《广韵》直诛切《集韵》《韵会》重株切,𠀤音厨。《玉篇》踟蹰,行不进貌。详前踟字注。《类篇》或省作𨅒。又《韵补》叶𨻰留切《郑曼季·答陆云诗》谁谓河广,曾不容舟。企予望之,搔首踟蹰。

14 十五:
躖:《字汇补》徒玩切,音断。践处也。

15 十五:
𨇇:《字汇补》作何切。踏也。

16 十五:
𨇈:《广韵》《集韵》𠀤陟利切,音致。疐,或作𨇈。碍不行也。

URN: ctp:kangxi-zidian/157/15