Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五》

Library Resources
1 五:
辜:〔古文〕𢩍𢻄𡱨𡲞《唐韻》古乎切《集韻》《韻會》《正韻》攻乎切,𠀤音姑。《說文》罪也。从辛古聲。《·大禹謨》與其殺不辜,寧失不經。《周禮·夏官》以救無辜,伐有罪。又必也。《前漢·律歷志》六律,姑洗。洗,絜也。言陽氣洗物辜絜之也。《註》辜絜,必使之絜也。又磔也。《周禮·春官》以疈辜祭四方百物。《註》疈,披牲胷也。疈辜,披磔牲以祭也。又障也。《後漢·靈帝紀》豪右辜榷。《註》謂障餘人賣買而自取其利也。一作辜較,義同。又辜較,大槪也。詳車部較字註。又月名。《爾雅·釋天》十一月爲辜。又姓。
考證:〔《爾雅·釋歲》十一月爲辜月。〕謹照原文釋歲改釋天。辜下省月字。

2 五:
辝:籀文辭字。

URN: ctp:kangxi-zidian/160/5