Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十三

《十三》

Library Resources
1 十三:
䭝:《集韵》古外切,音侩。食也。

2 十三:
𩞾:《集韵》徒谷切,音牍。《玉篇》粥也。

3 十三:
𩞿:《广韵》《集韵》𠀤呼绀切,音顑。食不饱也。

4 十三:
𩟀:《集韵》委勇切,音拥。食饐也。

5 十三:
饔:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤于容切,音邕。《玉篇》熟食也。《·小雅》有母之尸饔。《传》熟食曰饔。《孟子》饔飧而治。《注》饔飧,熟食也。朝曰饔,夕曰飧。又《周礼·天官·内饔注》饔,割烹煎和之称。《疏》饔,和也,熟食曰饔。熟食须调和,故号曰饔。又《仪礼·聘礼》君使卿韦弁归饔饩五牢。《注》牲杀曰饔,生曰饩。又通作雝。《周语》佐雝者尝焉。又《韵会》《正韵》𠀤于用切,雍去声。义同。

6 十三:
𩟁:《字汇》与县切,音院。餍饱也。

7 十三:
𩟂:《广韵》古卧切,音过。《玉篇》食也。

8 十三:
𩟃:《广韵》《集韵》𠀤郞丁切,音灵。食饱也。

9 十三:
𩟄:《正韵》同饎。《周礼·地官》𩟄人掌凡祭祀共盛共王及后之六食。

10 十三:
䭞:《集韵》夷益切,音绎。《玉篇》祭之明日又祭曰䭞。又《集韵》饭坏曰䭞。

11 十三:
𩟅:《字汇》力验切,音殓。食无味。又良冉切,音敛。义同。

12 十三:
𩟆:《字汇》同䭉。

13 十三:
𩟇:《广韵》乌到切《集韵》《韵会》于到切,𠀤音奥。《玉篇》妒食。

14 十三:
𩟈:《字汇》都郞切,音当。与食也。又丁浪切,音挡。义同。

15 十三:
饕:《唐韵》土刀切《集韵》《韵会》他刀切,𠀤音滔。《玉篇》贪财也。《韵会》贪嗜飮食曰饕。《左传·文十八年》天下之民以比三凶,谓之饕餮。《注》贪财爲饕,贪食爲餮。互详餮字注。
考证:〔《左传·文十八年》天下之民一比三凶,谓之饕餮。〕谨照原文一比改以比。

16 十三:
䭟:《字汇》与涉切,音叶。餠属。

17 十三:
䭠:《集韵》苦簟切,音慊。食不饱也。一曰不足貌。或作䭑,通作嗛。又《五音集韵》兼玷切,音孂。《博雅》祈也。

18 十三:
𩟉:《玉篇》于利切,音懿。饱也。《字汇》譌刻作𩜩,今攺正。

19 十三:
饖:《唐韵》于废切《集韵》乌废切,𠀤音秽。《说文》饭伤热也。《广韵》饭臭。又《集韵》乙冀切,音懿。义同。本作饐。

20 十三:
飨:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤许两切,音享。《玉篇》设盛礼以饭賔也。《说文》鄕人飮酒也。《·小雅》一朝飨之。《笺》大飮賔曰飨。《周礼·秋官·掌客》三飨,三食,三燕。又《礼·郊特牲》大飨尚腶修而已矣。《注》此大飨飨诸侯也。又《仪礼·士昏礼》舅姑共飨妇,以一献之礼。《注》以酒食劳人曰飨。又《公羊传·庄四年》夫人姜氏飨齐侯于祝丘。《注》牛酒曰犒,加羹饭曰飨。又祭名。《礼·礼器》大飨其王事欤。《注》祫祭也。又《·顾命》王三祭,上宗曰飨。《注》宗伯曰飨者,传神命以飨告也。《·周颂》伊嘏文王,旣右飨之。《笺》文王旣右而飨之,言受而福之。又通作享。《左传·成十二年》享以训恭俭,宴以示慈惠。《注》享,同飨。宴,同燕。又与响通。《前汉·礼乐志》五音六律,依韦飨昭。又《集韵》《韵会》《正韵》𠀤虚良切,音香。《集韵》祭而神歆之也。《前汉·郊祀歌》辟流离,抑不祥。賔百寮,山河飨。《注》师古曰:合韵音鄕。又《安世房中歌》嘉荐芳矣,告灵飨矣。告灵旣飨,德音孔臧。又叶荒降切,与向通。《黄香·九宫赋》狼弧彀弓而外飨。《注》飨,宜读作向。
考证:〔《礼·郊特牲》大飨尚腶修而已矣。《注》此大飨之诸侯也。〕谨照原文修改修之。诸侯改飨诸侯。〔《仪礼·士昏礼》舅始共飨妇,以一献之礼。〕谨照原文舅始改舅姑。〔《前汉·礼乐志》五音六律,依飨。〕谨按郊祀歌本作五音六律依韦飨昭。今照原文依下增韦字,飨下增昭字。

21 十三:
𩟊:《广韵》女江切《集韵》浓江切,𠀤音𦗳。《玉篇》䭢𩟊,强食也。

22 十三:
饘:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤诸延切,音旃。《玉篇》糜也。《说文》周谓之饘,宋谓之糊。《礼·檀弓·饘粥疏》厚曰饘,希曰粥。又《广韵》《集韵》𠀤旨善切,音𦗢。义同。《集韵》或作𩱡餰飦䭈𩱤䊕𩛻䬤𥼷𢐹。

23 十三:
𩟋:《集韵》同赡。

24 十三:
饙:《集韵》《韵会》𠀤方文切,音分。《玉篇》半蒸饭。《释名》饙,分也,衆粒各自分也。又《尔雅·释言》饙馏,稔也。《注》今呼𩛢饭爲饙,饙熟爲馏。《疏》稔熟也。孙炎曰:蒸之曰饙,均之曰馏。郭云:今呼𩛢饭爲饙,饙熟爲馏。《说文》云饙,一蒸米也。馏,饭气流也。然则蒸米爲之饙,饙必馏而熟之,故言饙馏稔也。《大雅·泂酌》云可以饙饎。饙餴音义同。《说文》本作𩞑。《字汇》省作饙,附十二画,非。今攺正。
考证:〔《尔雅》《注》今呼𩛢饭爲饙,饙熟爲馏。《疏》郭云,今呼𩛢饭爲饙,饙熟爲馏。〕谨照原文两𩛢字𠀤改𩛢。

25 十三:
𩟌:《字汇补》子旦切,音赞。羹和饭也。

26 十三:
𩟍:《字汇补》许赞切,音䜗。食未熟而饁也。出藏经字义。

URN: ctp:kangxi-zidian/184/13