Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《三》

Library Resources
1 三:
馯:《广韵》《集韵》《正韵》𠀤侯旰切,音翰。《玉篇》与駻同。马突也。又《广韵》《韵会》丘奸切《集韵》丘颜切,𠀤音悭。《集韵》马靑黑色。又姓。《前汉·儒林传》鲁商瞿子木受易孔子,以授鲁桥庇子庸,子庸授江东馯臂子弓。又《集韵》河干切,音寒。东夷别种名。

2 三:
𩡰:《字汇》博考切,音保。骢马也。《字汇补》亦作𩡵。

3 三:
𩡱:《字汇》同䭻。

4 三:
馰:《唐韵》都历切《集韵》《韵会》丁历切,𠀤音的。《玉篇》馰颡,白额马也。《说文》一曰骏也。《尔雅·䆁畜》馰颡白顚。《注》今之戴星马也。额有白毛,谓之的卢。准有旋毛及白毛,谓之的吻凶。
考证:〔《尔雅·释兽》馰颡白顚。〕谨照原书释兽改䆁畜。

5 三:
驮:《广韵》徒河切《集韵》《韵会》《正韵》唐何切,𠀤音驼。《玉篇》马负貌。《广韵》驮,骑也。《李白诗》吴姬十五细马驮。又《韵会》或作他。《扬子·方言》凡以驴马馲驼载物者谓之负他。又或作佗。《前汉·赵充国传》以一马自佗负。《师古注》凡以畜产载负物者,皆谓之佗。又《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤唐佐切,佗上声。又《集韵》《五音集韵》𠀤徒盖切,音大。义𠀤同。又《集韵》县名,在江夏。

6 三:
䭵:《五音集韵》苻炎切,音凡。《玉篇》马行貌。《说文》本作颿。

7 三:
䭶:《正字通》古文骐字。注详八画。

8 三:
馲:《广韵》《集韵》𠀤陟格切,音磔。《玉篇》馲𩢷,驴父牛母。《本草》牡驴交牛生者爲馲𩢷。𩢷或作𩥔。《崔豹·古今注》驴牡马牝则生𩥔䳮,卽馲𩢷也。又《广韵》卢落切《集韵》《韵会》历各切,𠀤音洛。《集韵》馲驼,畜名。或作𩧐,亦作橐,通作骆。又《集韵》闼各切,音托。又屋郭切,音雘。义𠀤同。

9 三:
驰:〔古文〕𧂓《广韵》直离切《集韵》《韵会》《正韵》陈知切,𠀤音池。《玉篇》走奔也。《广韵》驰骛也,疾驱也。《左传·庄十年》公将驰之。又《玉篇》天子道也。《正字通》驰道,天子所行路,若今之中道。又姓。《姓苑》明驰九垓,仁寿县举人。又《集韵》唐何切,音驼。亦走也。又叶徒卧切,音隋。《·小雅》不失其驰,舍矢如破。又叶尺里切,音耻。《刘向·九叹》周流览于四海兮,志升降以高驰。徵九神于回极兮,建虹采以招指。又叶直詈切,音滞。《蔡邕·弹棊赋》于是列象,雕华逞丽。丰腹敛边,中隐四企。轻利调博,易使骋驰。

10 三:
𩡲:《玉篇》同馹。《正字通》从刃,无义,当是馹譌。

11 三:
驯:《唐韵》详遵切《集韵》《韵会》松伦切《正韵》详伦切,𠀤音旬。《说文》马顺也。《玉篇》从也,善也。《庄子·马蹄篇注》与物无害,故物驯也。《陆德明·音义》驯,以遵反,或音纯。又凡以渐而至曰驯。《易·坤卦》驯至其道至坚冰也。又扰也,从也。《史记·五帝纪》其文不雅驯,荐绅先生难言之。又《集韵》殊伦切,音纯。又兪伦切,音匀。义𠀤同。又《集韵》《韵会》𠀤吁运切,音训。《史记·汉文本纪》列侯亦无由敎驯其民。《正义》驯,古训字。

12 三:
𩡳:《正字通》俗馽字。

13 三:
馵:《唐韵》之戍切《集韵》《韵会》朱戍切,𠀤音注。《说文》马后左足白也。《尔雅·䆁畜》左白馵。又膝上皆白惟馵。《·秦风》驾我骐馵。又《玉篇》马悬足也。《易·说卦传》震爲馵足。《陆佃云》馵足盖取其躁,故二绊其足,言制之而动。今字书䭴从马,一绊其足。馵,二绊其足。馽,口其足。又《集韵》朱欲切,音烛。义同。
考证:〔《尔雅·释兽》左白馵。〕谨照原书释兽改䆁畜。

URN: ctp:kangxi-zidian/187/3