Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《六》

Library Resources
1 六:
䴵:《廣韻》《集韻》𠀤必郢切,音餠。《玉篇》索餠也。出食苑。

2 六:
𪌢:《集韻》吐孔切,音侗。餠屬。

3 六:
麯:《玉篇》丘竹切,音麴。同𥶶。《劉伶·酒德頌》枕麯籍糟。又姓。晉人麯崇俗,著郊祀志十卷。

4 六:
𪌣:《廣韻》古伯切《集韻》各頟切,𠀤音格。《玉篇》麥碎也。

5 六:
𪌤:《集韻》都回切,音堆。餠也。本作𩛍。俗作䭔。

6 六:
麰:《唐韻》莫浮切。《集韻》《韻會》迷浮切《正韻》莫侯切,𠀤音謀。《說文》來麰,麥也。《玉篇》春麥也。《廣韻》大麥也。《吳普本草》大麥。一名穗麥。五穀之長也。《爾雅翼》大麥宜爲飯,又可爲酢,其蘖可爲飴。又短粒麥。又《倉頡解詁》麰,煑麥也。《釋名》煑麥曰麰。麰,齲也。煑熟亦齲壞也。又《廣雅》麰,麴也。又通作牟。《·周頌》貽我來牟。

7 六:
𪌥:《字彙補》可與切,區上聲。草名。《廣雅》鳥𪌥葍也。

URN: ctp:kangxi-zidian/199/6