Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《九》

Library Resources
1 九:
𪍌:《集韵》苏卧切,音䐝。䴸𪍌,粟粥。

2 九:
𪍍:《玉篇》同𪌘。

3 九:
𪍎:《集韵》苦禾切,音科。《类篇》𪍎斗饵也,象虫形。

4 九:
𪍏:《篇海》房故切,音负。麦再生。

5 九:
面:《正字通》俗麪字。《齐书·礼志》永明九年正月诏,太庙四时祭,荐宣皇帝面起餠。

6 九:
𪍐:《字汇》同𪍛。

7 九:
𪍑:《广韵》尺沼切《集韵》齿绍切,𠀤音弨。《玉篇》糗也。《广雅》𪌈䴻,谓之𪍑。

8 九:
𪍒:《集韵》洪孤切,音胡。《玉篇》俗𪏻字。

9 九:
𪍓:《集韵》迷浮切,音牟。与麰同。《玉篇》春麦也。《后汉·班固传》𤣥秬黄𪍓。《注》黄𪍓,麦也。又《集韵》莫后切,音母。麦也。

10 九:
𪍔:《字汇补》心作切,音索。乾餠也。

URN: ctp:kangxi-zidian/199/9