Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《二》

Library Resources
1 二:
勻:《唐韻》羊倫切《集韻》《韻會》兪倫切,𠀤音云。《說文》少也。从勹从二。指事也。一曰均也。《玉篇》齊也。《廣韻》徧也。《杜甫·麗人行》肌理細膩骨肉勻。又《集韻》規倫切,音君。與均同。

2 二:
勼:《唐韻》居求切《集韻》居尤切,𠀤音鳩。《說文》聚也。从勹,九聲。或作九。《莊子·天下篇》禹親自操橐耜,而九雜天下之川。《玉篇》今作鳩。《·堯典》共工方鳩僝功。

3 二:
勽:《唐韻》《集韻》𠀤武粉切,音刎。覆也。又《集韻》薄皓切,音抱。義同。《韻會》菢或作勽,亦作抱。又《集韻》皮敎切,音泡。鳥伏卵。

4 二:
勾:《篇海》古侯切,音溝。又古𠋫切,音遘。勾本作句。

5 二:
勿:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤文拂切,音物。《說文》勿,州里所建旗。象其柄,有三游,雜帛幅半異,所以趣民,故遽稱勿勿。《集韻》或作𣃦。又通作物。《周禮·春官·司常》九旗雜帛爲物。又《玉篇》非也。《廣韻》無也。《增韻》毋也。《韻會》莫也。《通志》勿,州里之旗也。而爲勿不之勿,借同音,不借義。《論語》非禮勿視。《朱註》勿者,禁止之辭。又《韻會》愨愛貌。《禮·祭義》勿勿諸其欲其饗之也。《註》猶勉勉也。又《六書正譌》事物之物,本只此字,後人加牛以別之。又《顏氏家訓篇》書翰稱勿勿,不知所由。或妄言此匆匆之殘缺者。及考《說文》乃知怱遽者稱爲勿勿。《東觀餘論》今俗勿中加點作匆,爲怱遽字,彌失眞矣。又《正韻》莫勃切,音沒。掃塵也。《禮·曲禮》䘏勿驅塵。
考證:〔《禮·祭義》勿勿乎其欲響之也。〕謹照原文乎字改諸字。欲字下增其字。響字改饗字。

URN: ctp:kangxi-zidian/20/2