Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
𪎭:《唐韵》靡爲切《韵会》《正韵》忙皮切,𠀤音糜。《说文》穄也。《广韵》𪎭,穄别名。又与靡通。《吕览·本味篇》阳山之穄,南海之秬。《注》关西谓之靡,冀州谓之坚。
考证:谨按说文玉篇类篇𪎭字在黍部。𪎭者黍类故其字从黍。今谨将𪎭字及注并移于黍部十一画𪐍字之前。〔《吕览·本味篇》阳山之穄,南海之秬。《注》关西谓之糜,冀州谓之𪎭秬,黑黍也。〕谨按文义吕览上增又与靡通四字。并照原文糜字改靡字。糜字改坚字。省秬黑黍也四字。

2 十二:
𪎮:《唐韵》许爲切《集韵》《韵会》吁爲切,𠀤麾本字。《说文》旌旗所以指𪎮也。或曰书牧誓,右秉白旄以𪎮。石经蒙上旄字作麾。通作撝。
《唐韵》许爲切《集韵》《韵会》吁爲切,𠀤音麾。《说文》旌旗所以指麾也。《六书正譌》从手,靡声。古通作戏。俗作麾,非。

3 十二:
𪎯:《字汇补》房未切,音费。乱麻也。《列子·杨朱篇》宋国有田夫,常衣𪎯。《注》敝麻絮衣也。○按卽𪎯字之譌。《列子口义》又作𪎬。

URN: ctp:kangxi-zidian/200/12