Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五》

Library Resources
1 五:
黚:《唐韻》巨淹切《集韻》其淹切,𠀤音箝。《說文》淺黃黑也。《廣雅》黑也。又水名。《前漢·地理志》犍爲郡符縣有黚水,南至鄨。又縣名。古黚陽縣在武陵。又《廣韻》巨金切《集韻》渠今切,𠀤音琴。又《集韻》紀炎切,音〈兀兼〉。又古暗切,音紺。義𠀤同。

2 五:
黛:《廣韻》徒耐切《集韻》《韻會》待戴切《正韻》度耐切,𠀤音代。《說文》畫眉也。《釋名》黛,代也。滅眉毛去之,以此畫代其處也。《楚辭·大招》粉白黛黑。《註》黛畫眉鬒,黑而光淨。又靑黛,似空靑而色深。

3 五:
黜:《唐韻》丑律切《集韻》《韻會》敕律切,𠀤音怵。《說文》貶下也。《玉篇》退也,貶也,下也,去也,放絕也,減也。《六書故》𢷤斥汙闇也。《·舜典》三載考績,三考黜陟幽明。又通作絀。《禮·王制》不孝者,君絀以爵。或作詘。別作㔘。

4 五:
䵢:《集韻》《類篇》𠀤莫佩切,音妹。淺黑也。又《集韻》莫貝切,音昧。深黑色。

5 五:
䵣:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤當割切。音怛。《說文》白而有黑也。又《字統》黑而有豔曰䵣。又地名。《前漢·地理志》五原郡莫䵣縣。又人名。《史記·楚世家》熊䵣。《前漢·功臣表》易侯僕䵣。

6 五:
𪐲:《集韻》之刃切,音震。《玉篇》黑也。

7 五:
𪐳:《正字通》俗𪐲字。

8 五:
𪐴:《廣韻》知庾切,音拄。有所絕止丶而識之,謂之𪐴點。亦音主。《衞常書勢》𪑜𪐴,點𪑮。

9 五:
黝:《唐韻》《集韻》《正韻》於糾切《韻會》幺糾切,𠀤音怮。《說文》微靑黑色。《玉篇》黑也,微靑色也。《爾雅·釋器》黑謂之黝。又《釋宮》地謂之黝。《註》黑飾地也。《周禮·夏官·牧人》隂祀用黝牲。《註》讀若幽,黑也。隂祀祭地北郊及社稷也。又《王延壽·魯靈光殿賦》互黝糾而搏負。《註》黝糾,特出貌。又《廣韻》於脂切《集韻》於夷切,𠀤音伊。《前漢·地理志》丹陽郡黝縣。《註》本作黟,其音同。又《廣韻》《集韻》𠀤於九切,音懮。《廣雅》黝堊塗也。禮,天子諸侯之楹黝堊。又《集韻》云九切,音有。義同。又一笑切,音要。一曰用黑塗地。
考證:〔隂祀祭地北郊乃社稷也。〕謹照周禮原註乃字改及字。

10 五:
點:《唐韻》《集韻》《正韻》𠀤多忝切,音玷。《說文》小黑也。又《正韻》點注也。《爾雅·釋器》滅謂之點。《註》以筆滅字爲點。又《玉篇》檢點也。又《廣韻》點畫。又《正韻》更點。又《廣雅》污也。《太史公報任安書》適足以見笑而自點耳。又《集韻》之廉切,音詹。人名。魯有豐點,齊有鮑點。又《集韻》丁賀切,音哆。草葉壞也。《齊民要術》故墟種麻,有點葉夭折之患。又《集韻》都念切,音店。亦汙也。《束皙·白華詩》鮮侔晨葩,莫之點辱。
考證:〔《太史公報任安書》適足以發笑而自點耳。〕謹照原文發笑改見笑。

URN: ctp:kangxi-zidian/203/5