Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《八》

Library Resources
1 八:
𪑒:《集韵》暾顿切,暾去声。𪑒䵪,不干事。

2 八:
䵪:《集韵》古困切,音睴。纯黑也。又昏困切,昏去声。𪑒䵪,不干事。又忘失也。

3 八:
黤:《唐韵》于槛切《集韵》倚槛切,𠀤音𪒠。《说文》靑黑也。又《广韵》乌感切《集韵》邬感切,𠀤音晻。又《集韵》《正韵》乙减切《韵会》幺减切,𠀤音暗。又《集韵》衣检切,音奄。义𠀤同。

4 八:
𪑓:《篇海》徒感切,音淡。云黑也。

5 八:
𪑔:《字汇》与𪒏同。

6 八:
𪑕:《集韵》虎本切,音惛。《玉篇》黑也。

7 八:
𪑖:《集韵》逋昆切,音犇。《玉篇》黑𪑖。

8 八:
𪑗:《集韵》七接切,音妾。丝坏也。

9 八:
黥:〔古文〕䵞《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤渠京切,音擎。《说文》黑𠛬在面。《荀子·正论篇》墨黥。《注》以墨涅其面而已。或曰墨黥,当爲墨幪。以墨巾蒙其头而已。《书·吕𠛬》爰始淫爲劓刵椓黥。《疏》黥面,卽墨𠛬也。《周礼·秋官·司𠛬》墨罪五百。《注》墨,黥也。先刻其面,以墨窒之。又姓。汉有黥布,初姓英,咎繇之后。布以小时有人相云当𠛬而王,故姓黥以厌当之。

10 八:
𪑘:《正字通》俗𪑧字。

11 八:
𪑙:《广韵》居吟切,音金。《玉篇》黄黑如金也。《广韵》浅黄色也。又《唐韵》古咸切《集韵》居咸切,𠀤音缄。《说文》黄黑也。

12 八:
䵫:《集韵》许云切,音熏。浅绛也。又与黦同。注详下。

13 八:
黦:《唐韵》纡物切《集韵》纡勿切,𠀤音郁。《说文》本作𪑲。黑有文也。《广韵》黄黑色也。《广雅》黑也。又《广韵》《集韵》𠀤于月切,音𡡕。义同。又《广韵》《集韵》𠀤于歇切,音谒。《广韵》色坏也。《集韵》色变也。《周处风土记》梅雨沾衣服皆败黦。《韦庄词》泪沾红袖黦。

14 八:
𪑚:《广韵》落哀切,音来。《玉篇》𪑚𪒴,大黑。又《集韵》邻知切,音离。赤黑色。又洛代切,音赉。义同。

15 八:
𪑛:《正字通》同霉。

16 八:
𪑜:《集韵》展豸切,音㨖。𪑜𪐴,草书势。《梁武帝书评》𪑜𪐴点𪑮,言状如连珠,绝而不离。

17 八:
黧:《广韵》郞奚切《集韵》《韵会》怜题切《正韵》邻溪切,𠀤音黎。《玉篇》黑也。《广韵》黑而黄也。《战国策》黧牛之黄也似虎。又《尔雅·释鸟》仓庚,黧黄也。《注》其色黧黑而黄,因名。又或作犁。《战国策》面目犁黑。又或作黎。《·禹贡》厥土靑黎。《注》色靑黑而沃壤。又《集韵》《韵会》𠀤良脂切,音梨。又《集韵》力皆切,音唻。义𠀤同《集韵》或作𪒺䵩。

18 八:
党:《唐韵》多朗切《集韵》底朗切《正韵》多曩切,𠀤音谠。《说文》不鲜也。又《周礼·地官·大司徒》五家爲比,五比爲闾,四爲族,五族爲党。《释名》五百家爲党。党,长也。一聚之所尊长也。又朋也,辈也。《荀子·强国篇》不比周,不朋党。又助也。相助匿非曰党。《论语》君子不党。又偏也。《·洪范》无偏无党,王道荡荡。又比也。《荀子·非相篇》顺礼义,党学者。《注》党,亲比也。又频也。《荀子·天论篇》怪星之党见。又知也。《扬子·方言》党,皢,哲,知也。楚谓之党,或曰皢,齐宋之闲谓之哲。《郭注》党,朗也。解悟貌。又《广韵》美也。《广雅》党,善也。又所也,时也。《公羊传·文十三年》往党。《注》党,所也。所犹时,齐人语也。《左传·哀五年》莱人之歌曰:师乎,师乎,何党之乎。《注》党,所也。又《玉篇》接也。又《广韵》累也。又地名。《前汉·地理志》秦置上党郡,属幷州,古上党关。又《集韵》止两切,音掌。姓也。《左传·庄三十二年》公筑台,临党氏。《注》党氏,鲁大夫。《释文》党,音掌。又《哀十一年》季孙使从于朝,俟于党氏之沟。《注》党氏沟,朝中地名。又《集韵》坦朗切《正韵》他曩切。𠀤与傥同。兾也。《前汉·董仲舒传》党可得见乎。又《五被传》党可以徼幸。《师古注》党,读曰傥。又与谠同。《荀子·非相篇》博而党正。《注》谓直言也。亦作䣣䣊。
考证:〔《周礼·地官·闾胥疏》五家爲比,五比爲闾,五闾爲族〕谨按闾胥疏无此语,查系大司徒文。谨照原文闾胥疏改大司徒。五闾爲族改四爲族。〔《荀子·非相篇》实博而党正。〕谨按原文文而致实,博而党正,𣅜以四字爲句不得连引实字。谨省实字。

19 八:
䵬:《广韵》徒合切《集韵》达合切,𠀤音沓。黑也。又猥茸貌。《玉篇》晋书有䵬伯。《颜氏家训》晋中兴书,泰山羊曼,颓纵任侠,飮酒诞节,兖州号濌伯。俗闲有濌濌语,盖无所不施,无所不容之意。顾野王玉篇,误爲黑旁沓,吾所见数本,𠀤无作黑者。重沓是多饶厚积意,从黑更无意旨。○按《字汇》亦云:此字宜从重。又《集韵》《正韵》𠀤托合切,音錔。义同。

20 八:
𪑝:《唐韵》于逼切《集韵》越逼切,𠀤音域。《说文》羔裘之缝。又《广韵》《集韵》𠀤乙六切,音郁。又《广韵》况逼切《集韵》忽域切,𠀤音洫。义𠀤同。《六书正譌》俗作緎,非。

21 八:
𪑞:《字汇补》与𪑘同。

22 八:
𪑟:《字汇补》探也。《管子·侈靡篇》深𪑟之毋涸。音未详。

URN: ctp:kangxi-zidian/203/8