Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𪙛:《集韻》昵力切,音匿。齒病。

2 十一:
䶥:《唐韻》側加切《集韻》莊加切,𠀤音樝。《說文》齬齒也。《廣韻》䶥牙。《玉篇》齒不正。又《廣韻》《集韻》𠀤鋤加切,音查。又《集韻》《類篇》𠀤狀所切,音鉏。義𠀤同。

3 十一:
𪙜:《集韻》同𪗻。

4 十一:
𪙝:《集韻》千羊切,音鏘。《玉篇》小齒。

5 十一:
𪙞:《玉篇》初產切。小兒齒。

6 十一:
䶦:《集韻》士革切,音賾。《說文》齒相値也。一曰齧也,引春秋傳,𠵍䶦。○按今《左傳·定九年》作幘。又《廣韻》楚革切《集韻》測革切,𠀤音策。義同。

7 十一:
𪙟:《集韻》口謹切,音赾。𪙟齗,齒貌。

URN: ctp:kangxi-zidian/211/11