Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 龠部

《龠部》

Library Resources
1 龠部:
龠:《唐韻》以灼切《集韻》《韻會》《正韻》弋灼切,𠀤音藥。《說文》樂之竹管,三孔,以和衆聲也。从品侖。侖,理也。《博雅》龠謂之笛,有七孔。《·邶風》左手執龠。又作籥。《爾雅·釋樂》大籥謂之產,其中謂之仲,小者謂之箹。《春秋·宣八年》壬午猶繹,萬入去籥。《註》籥,管也。又《正韻》量名。器狀似爵,以康爵祿。《前漢·律歷志》龠者,黃鍾律之實,躍微動氣而生物也。容千二百黍,合龠爲合,十合爲升,十升爲斗,十斗爲斛。《字彙》樂之竹管𠀤謂之龠,惟黃鍾之管,實以黍米,積之而成五量之名。說文,樂龠字,本作龠。別作籥字,註:書僮竹笘也。謂編竹習書也。今以龠爲龠合字,以籥爲樂籥字,後世遂因之,字从品从侖。俗省作二口。
考證:〔《釋名》龠謂之笛。〕謹照原書釋名改博雅。

URN: ctp:kangxi-zidian/214/0