Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
奩:《唐韻》《正韻》力鹽切《集韻》《韻會》離鹽切,𠀤音簾。藏香之器。一曰鏡匣。《後漢·皇后紀》帝視太后鏡奩中物。今俗以嫁女之具曰妝奩。《說文》作籢。通作匳。別作匲𢅸𡙗。

2 十一:
𡙬:《字彙》多漚切,音鬬。取也。一曰𡙜字之譌。

3 十一:
𡙭:《字彙》子隨切,醉平聲。大也。

4 十一:
奪:〔古文〕𡙸𡜎《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤徒活切,音𢼠。彊取也。《前漢·食貨志》大賈富家,不得豪奪吾民。《景帝紀》漁奪百姓。《文中子·王道篇》輕施者必好奪。又鐫削祿階亦曰奪。《論語》奪伯氏騈邑三百。又狹路也。《禮·檀弓》齊莊公襲莒于奪。○按《左傳·襄二十三年》齊侯襲莒,杞殖華還載甲,夜入且于之隧。《杜註》:且于,莒邑。隧,狹路。鄭元引之證經云:隧奪聲相。近又云:或作兌,據此則奪非地名。敓,古奪字,兌卽敓之省文。𨻰澔失考,誤音兌,字書因之訓地名,𠀤非。又丘月切,音闕。《白居易·桐花詩》何此巴峽中,桐花開十月。草木堅彊物,所稟固難奪。又叶僻吉切,音狄。《大𤣥度首》石赤不奪,節士之必。敓或敓原字从攴。

5 十一:
奫:《廣韻》於倫切《集韻》紆倫切,𠀤音贇。奫潫,水深廣貌。《左思·吳都賦》泓澄奫潫。《元結·樂歌》聖德至深兮,奫奫如淵。

6 十一:
𡙮:《廣韻》直一切《集韻》直質切。𠀤與𢧤同。《說文》大也。一曰盛也。又《集韻》徒結切,音侄。義同。

7 十一:
奬:《廣韻》卽兩切《集韻》《韻會》子兩切,𠀤音槳。助也,勸勉也,褒美也。《左傳·襄十一年》同好惡奬王室。《朱傳》誘掖奬勸,以成其事。《杜甫詩》詞塲竟疎闊,平昔濫推奬。○按《說文》𤟌列犬部,嗾犬厲之也。本作㢡。隷省作奬。字彙泥說文嗾犬之訓,廾部收㢡,以奬爲俗書,失考正。趙宧光長箋,奬厲乃嗾犬之訓,俗通作褒奬,美辭。仕宦以爲課最之號,此不通字學之大也。說似泥。
考證:〔《左傳·襄十一年》奬王室無閒兹命。〕謹按左傳作或閒兹命文義屬下,不屬上,不便與奬王室連引,謹照原文改同好惡奬王室。

URN: ctp:kangxi-zidian/37/11