Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《九》

Library Resources
1 九:
尰:《廣韻》時宂切《集韻》《韻會》豎勇切,𠀤音瘇。《說文》脛氣腫。本作𤺄,从疒童聲。《徐曰》下濕地則生此疾。今文作尰。《·小雅》旣微且尰。《集韻》或作𩩳。

2 九:
𡯹:《廣韻》《集韻》𠀤烏賄切,音嵔。𡯹㞂,病痱。一曰行疾也。《集韻》或作㾯。

3 九:
𡯺:《玉篇》同尵。馬病也。

4 九:
𡯻:《集韻》同𡰖,俗省。

5 九:
就:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤疾僦切,音鷲。《說文》就,高也。从京,从尤。《徐曰》尤,異也。尤高人所就之處,語曰:就之如日。會意。《廣韻》成也,迎也。《·邶風》就其深矣,方之舟之。《周頌》日就月將,學有緝煕于光明。又卽也。《齊語》聖王之處士也,使就閒燕,處工就官府,處商就市井,處農就田野。又《增韻》從也。《禮·檀弓》先王之制,禮也。過之者俯而就之。又帀也。《禮·禮器》大路繁纓一就。《註》五采一帀曰就。又能也。《左傳·哀十一年》郊之戰,季孫曰:須也弱。有子曰:就用命焉。《註》雖少年,能用命也。又終也。《郭璞曰》凡事物成就亦終也。又姓。《後漢書》菟賴氏,改爲就氏。
考證:〔《齊語》先王之處士也,使就燕閒。〕謹照原文先王改聖王。燕閒改閒燕。〔《禮·檀弓》先王之制,禮也。過者,使俯而就之。〕謹照原文改過之者俯而就之。〔《左傳·哀十一年》淸之戰。〕謹照原文改郊之戰。

6 九:
㞈:《集韻》北末切,音撥。㞈㞉,足大也。亦曰惡行也。

URN: ctp:kangxi-zidian/43/9