Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十三

《十三》

Library Resources
1 十三:
𢅍:《玉篇》同橐。

2 十三:
𢅎:《广韵》古了切《集韵》吉了切,𠀤音皎。《玉篇》胫行縢也。《集韵》胫布也。又《广韵》古吊切《集韵》吉吊切,𠀤音叫。义同。

3 十三:
幦:《唐韵》《集韵》《正韵》𠀤莫狄切,音觅。《广韵》覆车笭也。《礼·玉藻》君羔幦虎犆。《注》幦,覆笭也。犆,谓缘也。此君齐车之饰。又与𧜀通。《周礼·春官》木车蒲蔽犬𧜀。《注》犬𧜀,以犬皮爲覆笭。又《集韵》呼役切,音焱。又诘历切,音吃。又呼狊切,音殈。义𠀤同。

4 十三:
𢅏:《正字通》俗㡘字。

5 十三:
幧:《广韵》《集韵》七遥切《韵会》《正韵》此遥切,𠀤音鍫。《说文》敛发也。《广韵》所以覆髻。《玉篇》幧头也。《扬子·方言》幧头,自河以北,赵魏之闲曰幧头。或谓之𢂺,或谓之㡋,或谓之䰎带,或谓之䰍带。《广雅》络头,幧头也。《古乐府·陌上桑》少年见罗敷,脱帽著幧头。又《类篇》或作幓。《仪礼·丧服注》以麻自项中而前交于额上,却绕紒如著幓头焉。又通作绡。《释名》绡头,绡,钞也,钞发使上从也。或曰帞头。齐人谓之㡋。《后汉·向诩传》好被发,著绛绡头。《注》绡,当作幧。又通作帩。《晋书·五行志》太元中人,不复著帩头。又《广韵》七刀切《集韵》仓刀切,𠀤音操。义同。《类篇》或作㡑。

6 十三:
幨:《广韵》《集韵》处占切《韵会》《正韵》蚩占切,𠀤音襜。《玉篇》帷也。《集韵》车襜。《韵会》以帷障车旁如裳,爲容饰,其上有盖,四旁垂而下,谓之幨。《周礼·春官》王后之五路,重翟厌翟安车,皆有容盖。《注》容谓幨车,山东谓之裳帏,或曰潼容。又《韵会》或作裧。《仪礼·士昏礼》妇车有裧。《注》裧,车裳帷。又绝也。《周礼·冬官考工记》弓人爲弓筋之所由,幨恒由此作。《注》幨谓绝起也。又《广韵》《集韵》《正韵》𠀤昌艳切,音䠨。《广韵》披衣。《管子·揆度篇》列大夫豹幨。《注》襟谓之幨。《集韵》亦作𢃔𢅐。
考证:〔《周礼·春官》《注》客爲幨车。〕谨照原文爲改谓。〔《管子·侯度篇》列大夫豹幨。〕谨照原文侯改揆。

7 十三:
𢅐:《集韵》同幨。

8 十三:
𢅑:《集韵》山戛切,音杀。巾二幅谓之𢅑。

9 十三:
𢅒:《类篇》荡旱切,音但。《玉篇》衣不束也。《类篇》𢅒㡈,丧之轻服。《玉篇》亦作袒。

10 十三:
㡢:《正字通》俗幔字。

11 十三:
𢅓:《集韵》同幭。又与幦同。《集韵》𢅓,车覆式也。《礼·曲礼》鞮屦素𢅓。《注》𢅓,覆笭也。《疏》素白狗皮也。𢅓,车覆阑也。

12 十三:
幩:《唐韵》《集韵》《正韵》𠀤符分切,音汾。《说文》马缠镳扇汗也。《诗·衞风》朱幩镳鏕。《毛传》幩,饰也。人君以朱缠镳扇汗,且以爲饰。正义朱爲饰之物,故幩爲饰。又《集韵》彼义切,音贲。义同。或作𢅩。又分吻切,音愤。谷囊满。◎按《字汇》附十二画,非。今改正。
考证:〔《诗·衞风》朱幩镳鏕。《传》幩,饰也。人君以朱缠,且以爲饰。《释文》马衔外铁也。一名扇汗。又曰排沫。〕谨按马衔以下乃镳字注,非幩字注也。谨改爲毛传幩,饰也。人君以朱缠镳扇汗,且以爲饰。正义朱爲饰之物,故幩爲饰。

13 十三:
𢅔:《玉篇》与𢁼同。

14 十三:
𢅕:《篇海》音岁。深赤色。

URN: ctp:kangxi-zidian/50/13