Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十三

《十三》

Library Resources
1 十三:
𢋂:《海篇》音暑。舍也。

2 十三:
𢋃:《集韵》党旱切,音亶。《玉篇》偏舍。

3 十三:
㢙:《集韵》与仅同。《礼·射义》盖㢙有存者。

4 十三:
廥:《广韵》《集韵》《韵会》𠀤古外切,音侩。《说文》刍藳之藏。《急就篇》墼垒廥廐库东厢。《注》廥,刍藳所居也。又廥积,星名。《史记·天官书》胃爲天仓,其南衆星曰廥积。《隋书·天文志》天廪四星在昴南。一曰天廥,主畜黍稷以供享祀。

5 十三:
㢚:《唐韵》郞古切《集韵》笼五切,𠀤音鲁。《说文》庑也。《玉篇》府也。《广雅》庵也。又《集韵》龙都切,鲁平声。义同。《说文》或作𢋡。

6 十三:
𢋄:《篇韵》祀兖切,音践。大室也。

7 十三:
廦:《广韵》北激切《集韵》必历切,𠀤音鼊。《广韵》室屋。又《广韵》《集韵》𠀤必益切,音壁。《说文》墙也。又《集韵》匹辟切,音僻。义同。《玉篇》今作壁。

8 十三:
廧:〔古文〕𢋾《韵会》《正韵》𠀤慈良切,音樯。《春秋·成三年》晋郤克,衞孙良夫,伐廧咎如。《集韵》赤狄别种。又《玉篇》同墙。《战国策》赵皆以荻蒿苫楚廧之。《前汉·邹阳传》牵帷廧之制。又与啬通。《战国策》廧夫空。《注》廧,小臣也。空其名。《集韵》或省作𢊂。

9 十三:
廨:《广韵》古隘切《韵会》居隘切,𠀤音解。《说文》公廨也。

10 十三:
𢋅:《广韵》羊朱切《正韵》云俱切,𠀤音兪。《广韵》邪𢋅,举手相弄。又《广韵》以周切,音由。义同。《广韵》或作歈,一作揄。

11 十三:
㢛:《玉篇》鱼欠切,音䶫。小貌。又《类篇》丘凡切,音𩒯。柜也。

12 十三:
𢋆:《集韵》火禁切,歆去声。猛意,谓物新美者。意向之也。

13 十三:
𢋇:《广韵》馀昭切,音遥。座也。

14 十三:
廪:〔古文〕𢈺《唐韵》力甚切《集韵》《韵会》《正韵》力锦切,𠀤音凛。《说文》本作㐭。谷所振入,宗庙粢盛,仓黄㐭而取之,故谓之㐭。从入,回,象屋形中有戸牖。或从度从禾。《尔雅·释言》廪,廯也。《玉篇》仓廪也。《释名》廪,矜也。实物可惜者,投之其中也。《·周颂》亦有高廪,万亿及秭。《礼·明堂位》米廪,有虞氏之庠也。《注》庠序亦学也。鲁谓之米廪,虞帝上孝,令藏粢盛之委焉。《周语》廪于藉东南,锺而藏之。《注》廪,御廪。一名神仓,东南生长之处。锺,聚也。爲廪以藏所藉田,以奉粢盛。《荀子·富国篇》垣窌仓廪者,财之末也。《注》谷藏曰仓,米藏曰廪。又给也。《后汉·章帝纪》恐人稍受廪,往来烦剧。《注》廪,给也。又天廪,星名。《隋书·天文志》天廪四星在昴南。《张衡·周天大象赋》天廪备稷以祈歆。又官名。《周礼·地官》廪人掌九谷之数,以待国之匪颁賙赐稍食。《后汉·和帝纪》复置廪牺官。《注》汉官仪曰:廪牺令一人秩六百石。又与懔通。《前汉·食货志》可以爲富安天下,而直爲此廪廪也。又与𡒄通。《集韵》𡒄或作廪。
考证:〔《荀子·富国篇》桓窌仓廪者,财之末也。〕谨照原文桓改垣。

URN: ctp:kangxi-zidian/53/13