Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 二十四

《二十四》

Library Resources
1 二十四:
㦭:《集韻》郞丁切,音靈。心了黠貌。

2 二十四:
戇:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤陟降切。與贛憃同。《說文》愚也。《史記·高祖本紀》然陵少戇,𨻰平可以助之。又《汲黯傳》甚矣,汲黯之戇也。又《集韻》胡貢切,音哄。又古送切,音貢。又呼貢切,音嗊。又丑用切,音蹱。又呼紺切,音䫲。義𠀤同。

3 二十四:
𢦅:《廣韻》呼孔切《集韻》虎孔切,𠀤音嗊。心神恍惚貌。《集韻》或省作愩。

URN: ctp:kangxi-zidian/61/24