Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
戳:《篇海》敕角切,音逴。槍戳也。

2 十四:
戴:〔古文〕𢨇《唐韻》都代切《集韻》《韻會》《正韻》丁代切,𠀤𪒴去聲。《說文》分物得增益曰戴。一曰首戴也。《廣韻》荷戴也。《·大禹謨》衆非元后何戴。《孟子》頒白者不負戴於道路矣。又《爾雅·釋地》途出其前戴丘。《疏》道過丘南,若爲道負戴。又値也。《禮·喪大記》君纁戴六。《註》戴之言値也。《爾雅·釋地》戴日爲丹穴。《註》値也。《疏》値日之下,其處名丹穴。又《諡法》典禮無愆曰戴。《左傳·隱三年》其娣戴嬀生桓公。《註》戴謂諡。又姓。出濟北,本宋戴穆公後。又或作載。《禮·月令》載靑旂。《·周頌》載弁俅俅。《音義》如字。又與戴同。又《韻會》作代切,音再。地名。《春秋·隱十年》宋人,蔡人,衞人伐戴。《註》戴國,今𨻰留外黃縣東南有戴城。《釋文》戴音再。

URN: ctp:kangxi-zidian/62/14