Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《九》

Library Resources
1 九:
𢧔:《字彙》音義同蠢。◎按集韻蠢或作〈戈下旾〉。从旾从戈,旾卽春字。又𢧨𢧸𢧭。

2 九:
戠:《廣韻》之翼切《集韻》質力切,𠀤音職。義闕。又《集韻》式吏切,音試。黏土也。又昌志切,音熾。義同。本作埴。亦省作戠。

3 九:
戡:《廣韻》口含切《集韻》《韻會》《正韻》枯含切,𠀤音堪。《說文》刺也。从戈,甚聲。本作𢦟。今作戡。商書西伯戡黎。《爾雅·釋詁》殺也。《廣韻》勝也,克也。又通作堪。《郭璞·爾雅註》引商書作堪黎。又通作龕。《揚子·重黎篇》劉龕南陽。《註》取也。與戡同。又《廣韻》《韻會》𠀤張甚切。小斫也。或作揕。又《韻會》竹甚切。亦刺也。◎按《說文》𢦟訓殺也,戡訓刺也,義微有別。今字書皆合爲一字。

4 九:
戢:《廣韻》阻立切《集韻》《韻會》《正韻》側立切,𠀤音輯。《說文》藏兵也。《·周頌》載戢干戈。又斂也。《·小雅》鴛鴦在梁,戢其左翼。又《廣韻》止也。《左傳·隱四年》兵猶火也,弗戢將自焚也。又姓。周戢黎,明戢如上。

5 九:
㦹:《集韻》《韻會》𠀤余章切,音陽。戈也。《韻會小補》戉也。今作揚。

6 九:
𢧕:《廣韻》《集韻》𠀤房越切,音伐。《廣韻》盾也。與瞂同。

7 九:
𢧖:《廣韻》陟鎋切,音哳。𢧖好。出證俗文。

8 九:
𢧗:《字彙》之鹽切,音占。出夢感經。

9 九:
戣:《廣韻》渠追切《集韻》《韻會》渠龜切,𠀤音逵。《廣韻》戟屬。《·顧命》一人冕執戣。又人名。《韓愈·孔公誌銘》孔子之後三十八世,有孫曰戣,字君嚴。又《集韻》求位切,音匱。《字林》兵也。或从金。

10 九:
𢧘:《集韻》與鍋同。

URN: ctp:kangxi-zidian/62/9