Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《七》

Library Resources
1 七:
扈:〔古文〕𡴱《唐韻》《正韻》侯古切《集韻》《韻會》後五切,𠀤音祜。《說文》有扈,國名。夏后同姓所封,戰于甘者在鄠,有扈谷。又桑扈,烏名。《·小雅》交交桑扈,有鶯其羽。《註》桑扈,竊脂也。又當扈。《山海經·郭璞贊》鳥飛以翼,當扈以須。又官名。《左傳·昭十七年》九扈爲九農正,扈民無淫者也。《註》扈,止也。又尾也。後從曰扈。《司馬相如·上林賦》扈從橫行。《留靑日札》言隨從天子,逐獸橫行也。又跋扈,猶强梁也。《後漢·質帝紀》目梁冀爲跋扈將軍。又被也。《屈原·離騷》扈江離與辟芷兮。又《爾雅·釋山》山𤰞而大曰扈。又桑扈,隱士也。《楚辭·九章》接輿髠首兮,桑扈臝行。又扈扈,廣也。《禮·檀弓》爾毋扈扈爾。又姓。《風俗通》趙有扈輒。

2 七:
𢩍:《玉篇》古文辜字。註詳辛部五畫。

URN: ctp:kangxi-zidian/63/7