Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 二十

《二十》

Library Resources
1 二十:
攨:《唐韻》烏話切《集韻》烏化切,𠀤蛙去聲。與搲同。見搲字註。

2 二十:
攩:《唐韻》多朗切《集韻》底朗切,𠀤音黨。《說文》朋羣也。通作黨。又《唐韻》他朗切《集韻》坦朗切,𠀤音帑。擊也。今俗用爲抵攩字。遮遏也。又《唐韻》胡廣切《集韻》戸廣切,𠀤音晃。亦擊也。一曰推行也。《揚子·方言》㧙抌,推也,沅湧𣿆幽之語,或曰攩。《郭璞註》今江東人亦名推爲攩。又《集韻》止兩切,音掌。義同。又《唐韻》《集韻》𠀤胡曠切,黃去聲。搥打也。或作擴。

3 二十:
攪:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤古巧切,音絞。《說文》亂也。《增韻》撓也。《·小雅》祇攪我心。又《廣韻》手動也。《方岳詩》搜攪平生書五車。或作捁。又《集韻》下巧切。同㩭。見㩭字註。

4 二十:
㩵:《唐韻》五割切《集韻》牙葛切,𠀤音蘖。擊也。《玉篇》把也。又《唐韻》才割切《集韻》才達切,𠀤音嶻。義同。

5 二十:
攫:《唐韻》居縛切《集韻》《韻會》《正韻》厥縛切,𠀤音矍。《說文》扟也。《增韻》撲取也。《禮·儒行》鷙蟲攫搏。《疏》以腳取之謂之攫,以翼擊之謂之搏。一曰持也。《戰國策》今使公孫子賢,而徐子不肖,然而使公孫子與徐子鬬,徐子之狗猶將攫公孫子之腓而噬之也。又《集韻》屋虢切,音嚄。亦取也。又《正韻》霍虢切,音砉。義同。又《集韻》怳縛切,音矆。搏也。又拘玉切,音鋦。與㩴同。見㩴字註。

6 二十:
㩶:《集韻》諾叶切,音敜。擫㩶,中制也。《潘岳·笙賦》㩶纖翮以震幽簧。《註》㩶,指捻也。同捻。或作𢲺。亦作𢰀。《篇海》作𢺊。

7 二十:
𢺖:《篇海》同攘。○按攮字之譌。

URN: ctp:kangxi-zidian/64/20