Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《三》

Library Resources
1 三:
𢩭:《唐韵》仓本切《集韵》取本切,𠀤音忖,读若寸上声。截也。《博雅》断也。与𠚶同。

2 三:
㧆:《唐韵》《集韵》𠀤居焮切,音靳。以巾覆物也。又《集韵》居银切,音巾。又居觐切,巾去声。义𠀤同。

3 三:
𢩮:《正字通》𣏾字之譌。字汇音亦,训拭,非。

4 三:
扗:在本字。《正字通》字汇音母,训手指,与拇混。

5 三:
托:《集韵》《韵会》𠀤闼各切。同拓。见拓字注。又不托,与餺飥通。《五代史·李茂贞传》一日食粥,一日食不托。《欧阳修·归田录》唐人谓汤餠爲不托。又柈名。宋曰托子,今曰托盘。

6 三:
㧇:《集韵》武道切,旄上声。持也。

7 三:
扙:《集韵》雉两切,音丈。伤也。

8 三:
𢩯:《集韵》九勿切,音𠜾。读若厥。以杖掘出也。○按𢩯从孒。博雅云:孒孒,短也。一曰无左臂,音厥。《正字通》譌从孑。又𡥅𢩴。

9 三:
扚:《唐韵》都了切《集韵》丁了切,𠀤音鸟。《说文》疾击也。《扬子·方言》揜取曰扚。又《广韵》都历切《集韵》丁历切,𠀤音的。引也。又《集韵》职略切,音灼。旁击也。又乙却切,音约。手指节文也。又狼敌切,音历。按也。

10 三:
扛:《唐韵》《集韵》《韵会》𠀤古双切,音杠。《说文》横关对举也。《史记·项羽纪》籍长八尺馀,力能扛鼎。《韩愈·赠张籍诗》龙文百斛鼎,笔力可独扛。又《集韵》《正韵》𠀤居郞切,音冈。亦举也。与掆同。或作抗。又《集韵》虎项切。与𢴦同。荷担也。详𢴦字注。《韵会》通作𢱫。

11 三:
扜:《唐韵》忆俱切《集韵》邕俱切,𠀤音纡。《说文》指麾也。又持也。又《广韵》况于切《集韵》匈于切,𠀤音吁。义同。

12 三:
扝:《唐韵》苦胡切《集韵》空胡切,𠀤音枯。《扬子·方言》扝搷扬也。又《广韵》哀都切《集韵》汪胡切,𠀤音乌。引也。扝原字从亐。

13 三:
捍:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤侯干切,音翰。以手捍也。又衞也。《左传·文六年》亲帅捍之,送致诸竟。《前汉·𠛬法志》手足之捍头目。《注》捍,御难也。又《说文》忮也。《增韵》抵也。《礼·学记》发然后禁,则捍格而不胜。《注》捍,坚不可入之貌。又《史记·楚世家》蜀伐楚,于是楚爲捍关以距之。《后汉·郡国志》巴郡鱼复捍水,有捍关。又与𤿧通。臂衣也。《前汉·尹赏传》被铠捍,持刀兵。又与焊通。《战国策》豫让刃其捍。《注》矛鐏谓之焊,施刃其端。又《集韵》古旱切,干上声。与擀同。《集韵》或作捍。别作㪋。

14 三:
扟:《唐韵》所臻切《集韵》疏臻切,𠀤音莘。《说文》从上挹也。《广韵》自上择取物也。又《博雅》掊扟,减也。《元包经》损扟且剺。传曰:扟且剺剥之也。

15 三:
叉:《集韵》《韵会》《正韵》𠀤初加切,音叉。挟取也。《韩愈诗》馋叉饱活脔。又器名。《周礼·天官·𪔀人》簎鱼𪔀。《注》以叉刺泥中搏取之。又《集韵》《韵会》𠀤初佳切,音钗。打也。又《广韵》丑佳切《集韵》摅佳切,𠀤与搋同。以拳加物也。《韵会》通作叉。或借用杈。

16 三:
拖:《集韵》同拕。详拕字注。又《集韵》待可切,驼上声。引也。《音学五书》古音徒可切。后人误入纸韵。《·小雅》伐木掎矣。析薪拖矣。详掎字注。又《唐韵》移尔切,迤上声。加也。又离也。又《集韵》《韵会》𠀤丑豸切,褫上声。析也。又落也。与搋同。或作拸。又《集韵》《韵会》𠀤丈尔切,音豸。义同。又《集韵》丈蟹切,音廌。亦析也。又余支切,音移。迁徙也。又是义切,音豉。牵也。《韵会》《说文》引《》汉五经本作杝,今文《毛诗》陆德明所定作拖,音异字异而义实同。◎按《诗·小雅·释文》敕氏反。又疏云:拖者,施也。观其裂而渐相施及也。诸家音训多从纸韵,今依《类篇》以古音爲正,而馀音附之。
考证:〔按诗小雅笺注,敕氏反。〕谨照原书笺注改释文。

17 三:
扢:《唐韵》《集韵》《韵会》𠀤古忽切,音骨。摩也。《前汉·礼乐志》扢嘉坛,椒兰芳。《注》摩拭其坛。《左思·吴都赋》挂扢而爲创痏。又《唐韵》戸骨切《集韵》胡骨切,𠀤音鹘。又《集韵》下没切,音齕。义𠀤同。又《广韵》《集韵》𠀤居乙切,音讫。击也。又《集韵》许讫切,音迄。奋舞貌。一曰喜也。《庄子·让王篇》子路扢然执干而舞。又鱼乞切,音屹。义同。又九杰切,音纥。拔引也。《正字通》同㧉,省文。

18 三:
扣:《唐韵》苦𠋫切《集韵》《韵会》《正韵》丘𠋫切,𠀤音𡨥。击也。《晋书·张华传》吴郡临平岸,出一石鼓,华曰:可取蜀中桐材,刻爲鱼形,扣之则鸣矣。又《广韵》《正韵》苦后切《集韵》《韵会》去后切,𠀤音口。义同。又《说文》牵马也。本作𢼒。通作叩。

19 三:
扤:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤五忽切。音兀。《说文》动也。《·小雅》天之扤我,如不我克。《周礼·冬官考工记·轮人》辐广而凿浅,则是以大扤。《扬子·方言》扤,不安也。又《广韵》《集韵》𠀤鱼厥切,音月。义同。诗笺注有二音。又《集韵》五活切,玩入声。义同。或作卼。

20 三:
㧈:《集韵》引,古作㧈。注详弓部一画。

21 三:
𢩰:《集韵》止两切,音掌。批击也。𤓯从反爪。《类篇》合抓𢩰爲一。

22 三:
𢩱:《篇海》音棒。打也。

23 三:
扥:《篇海》音顿。动也。《佩觽集》扽,亦作扥。

24 三:
𢩲:《集韵》思晋切,音信。振也。与扟字音义俱别。

25 三:
扦:《正字通》俗𢳍字。

URN: ctp:kangxi-zidian/64/3