Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 欠部

《欠部》

Library Resources
1 欠部:
欠:〔古文〕𣣓《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤去劒切,謙去聲。《說文》作欠,張口气悟也。象氣从儿上出形。《徐曰》人欠去也,悟解也。氣壅滯,欠去而解也。《韓愈·讀東方朔雜事詩》噫欠爲飄風。又欠伸,疲乏之貌。人氣乏則欠,體疲則伸。《禮·曲禮》侍坐于君子,君子欠伸,侍坐者請出。亦作欠申。《前漢·翼奉傳》體病則欠申動於貌。又不足也。《韓愈·贈張籍詩》今者誠自幸,所懷無一欠。又水名,在汝南。《水經注》沙水東分爲二水,一水東注,卽注水也。俗謂之欠水。欠字作彡下儿。
考證:〔《前漢·翼奉傳》體病則欠伸動於貌。〕謹照原文伸改申。

URN: ctp:kangxi-zidian/76/0