Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
歞:《集韻》鄂合切,音𡀾。歁歞,癡貌。

2 十四:
𣤨:《玉篇》《集韻》𠀤胡陌切,音獲。吐聲。又《玉篇》於伯切《集韻》屋虢切,𠀤音擭。義同。

3 十四:
𣤩:《玉篇》《廣韻》𠀤丑歷切,音𥛚。痛也。又《集韻》他歷切,音逖。又亭歷切,音狄。又竹力切,音陟。義𠀤同。

4 十四:
歟:《廣韻》以諸切《集韻》《韻會》羊諸切,𠀤音余。《說文》安氣也。《徐曰》氣緩而安也。俗以爲語末之辭。《班固·明堂詩》猗歟緝煕,允懷多福。《王粲·登樓賦》昔尼父之在陳兮,有歸歟之歎音。經傳通作與。《禮·祭義註》與者,不執定之辭。又《廣韻》余呂切《集韻》《韻會》演女切,𠀤音與。又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤羊茹切,音豫。義𠀤同。《正字通》歟無羽、豫二音。《字彙》又音羽,又音豫,義同。不知羽爲與之本音,卽賜與之與。豫爲與之轉音,卽《魯論》吾其與聞之與。與字轉平,借作歟,義通歟,溷借上去二聲同與,則難通也。○按此言誠是,因諸韻書相沿日久,故兩存之。《說文》或書作欤。

URN: ctp:kangxi-zidian/76/14