Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《七》

Library Resources
1 七:
𣨅:《玉篇》力會切《集韻》魯會切,𠀤音酹。病也。

2 七:
𣨆:《集韻》眉敎切。與𩛨同。飽懣也。

3 七:
殌:《字彙》居月切,音決。死也。又渠京切,音擎。義同。

4 七:
𣨇:《集韻》眉敎切,音貌。《博雅》歹也。或作𣨇。𣨇字从戼作。

5 七:
殍:《廣韻》平表切《集韻》《韻會》被表切,𠀤音摽。餓死曰殍。或作𦹡,亦作𦭼。《前漢·食貨志贊》塗有餓𦭼。與殍同。又通作莩。《孟子》野有餓莩。又《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤芳無切,音敷。義同。《白居易·坐隅詩》俱化爲餓莩。莩作夫字押,是也。《集韻》或从耳作𦖀。又《廣韻》符鄙切《集韻》部鄙切,𠀤音痞。義同。一曰草木枯落也。或作𣧶。《韻會》按《說文》𠬪音皫,物落也。凡从𠬪者皆當作𠬪。从爪从又,今變爲孚,轉寫訛耳。本非孚信之孚,然今經史承訛難遽改,故韻書𠀤兩存之。

6 七:
𣨈:俗殍字。

7 七:
𣨉:《玉篇》呼庚切《集韻》虛庚切,𠀤音亨。㱶𣨉,胖也。本作脝。

8 七:
𣨊:《字彙》恥格切,音宅。裂也。或曰與折同。

9 七:
𣨋:㱤字之譌。

10 七:
㱢:《字彙》魯堂切,音郞。死物。

11 七:
𣨌:《集韻》與唁同。亦作喭。

12 七:
殎:《玉篇》苦甲切《類篇》乞洽切,𠀤音恰。㱠殎也。《集韻》作殆。

13 七:
殏:《廣韻》巨鳩切《集韻》渠尤切,𠀤音求。《爾雅·釋詁》終也。亦作求。

14 七:
𣨍:《玉篇》《廣韻》《集韻》𠀤古祿切,音谷。《博雅》𣨍殐,歹也。一曰臨死畏怯貌。俗作𧣡,非是。又《集韻》徒谷切,音牘。又轄覺切,音學。義𠀤同。

15 七:
㱣:《玉篇》土罪切《廣韻》《集韻》吐猥切,𠀤音骽。㱬㱣,弱也。又《集韻》弩罪切,音餒。義同。

16 七:
殐:《玉篇》思祿切《廣韻》桑谷切《集韻》蘇谷切,𠀤音速。𣨍殐,歹也。一曰殭也。又《集韻》色角切,音朔。義同。

17 七:
殑:《玉篇》巨升切《廣韻》其矜切《集韻》巨興切,𠀤音䔷。殑㱡,欲死貌。一曰掣縮也。又《廣韻》《集韻》𠀤其拯切,音𠗌。又《集韻》其孕切。義𠀤同。又《集韻》居陵切,音兢。㱥殑,鬼出。又《廣韻》其𩜁切,䔷去聲。殑伽,河名。《大藏西域記》:阿耨達池,在香山之南,大雪北,周八百里。東南流入海者曰殑伽河,西南流入海者曰縛芻河,西北流入海者曰涉多河。又潛流地下,出積石,東北流入海者,爲中國河源。《釋典》殑伽,華言天堂。見《翻譯名義集》。

18 七:
𣨎:《字彙補》猜多切,音蹉。《楊廉夫·仙遊錄》日𣨎西。

19 七:
𣨏:歿本字。見《說文長箋》。

20 七:
𣨐:《集韻》殂古作𣨐。註詳五畫。亦作𣧫𡲡𣨖。

21 七:
𣨑:《玉篇》《集韻》《類篇》𠀤古文殪字。註詳十一畫。亦作𣩉。

URN: ctp:kangxi-zidian/78/7