Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《七》

Library Resources
1 七:
𤕢:《集韻》同姣。
補遺:《篇海類編》何交切,音爻。姣媱也。

2 七:
爽:〔古文〕𠙠《唐韻》疏兩切《集韻》所兩切,𠀤音塽。《說文》明也。从㸚从大。《註》徐鍇曰:大,其中𨻶縫光也。《·仲虺之誥》用爽厥師。《傳》爽,明也。又《盤庚》故有爽德自上。《傳》湯有明德在天。◎按蔡傳:故有爽德爲句。自上二字連下,其罰汝三字爲句,爽訓失也。與孔傳異。又康誥:爽惟民迪吉康。又大誥:爽邦由哲。左傳昭四年:二惠競爽。又昭七年:是以有精爽,至于神明。又《·太甲》先王昧爽丕顯。又《牧誓》時甲子昧爽。《傳》昧爽,早旦。又《左傳·昭三年》請更諸爽塏者。《註》爽,明也。〇按增韻云:又淸快也。卽爽塏之義。又史記屈原賈誼傳:爽然自失矣。又《爾雅·釋言》爽,差也,忒也。《揚子·方言》爽,過也。《·洛誥》惟事其爽侮。《周語》晉侯爽二。《列子·黃帝篇》昏然五情爽惑。又《揚子·方言》爽猛也。齊晉曰爽。又《廣韻》烈也。又貴也。又星名。細爽,免星七之一。見《史記·天官書》又《左傳·昭十七年》爽鳩氏司𡨥也。《註》爽鳩,鷹也。又人名,左爽見《戰國策》。又《類篇》師莊切,音霜。義同。《詩·衞風》淇水湯湯,漸車帷裳,女也不爽,士貳其行。又《小雅》其德不爽,壽考不忘。〇按朱子詩傳,爽叶師莊反。集韻,爽本載十陽韻中。古有此音,不必叶也。又《老子·道德經》五味令人口爽。馳騁田獵令人心發狂。又《楚辭·招魂》露雞臛蠵厲而不爽些。《註》敗也。楚人謂羹敗曰爽。又《左傳·定二年》唐成公如楚,有兩肅爽馬。《釋文》爽,音霜。馬無肅爽之名。爽,或作霜。賈逵云:色如霜紈。馬融說肅爽,鴈也。馬似之。〇按廣韻十陽韻中作驦。同騻。不載爽字。惟集韻驦註云:通作爽。又叶音生。《後漢·馬融傳》豐彤薱蔚,崟𨿅槮爽,翕習春風,含津吐榮。《註》槮爽,林木貌。爽協音生。

URN: ctp:kangxi-zidian/89/7