Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《七》

Library Resources
1 七:
𤕢:《集韵》同姣。
补遗:《篇海类编》何交切,音爻。姣媱也。

2 七:
爽:〔古文〕𠙠《唐韵》疏两切《集韵》所两切,𠀤音塽。《说文》明也。从㸚从大。《注》徐锴曰:大,其中𨻶缝光也。《·仲虺之诰》用爽厥师。《传》爽,明也。又《盘庚》故有爽德自上。《传》汤有明德在天。◎按蔡传:故有爽德爲句。自上二字连下,其罚汝三字爲句,爽训失也。与孔传异。又康诰:爽惟民迪吉康。又大诰:爽邦由哲。左传昭四年:二惠竞爽。又昭七年:是以有精爽,至于神明。又《·太甲》先王昧爽丕显。又《牧誓》时甲子昧爽。《传》昧爽,早旦。又《左传·昭三年》请更诸爽垲者。《注》爽,明也。〇按增韵云:又淸快也。卽爽垲之义。又史记屈原贾谊传:爽然自失矣。又《尔雅·释言》爽,差也,忒也。《扬子·方言》爽,过也。《·洛诰》惟事其爽侮。《周语》晋侯爽二。《列子·黄帝篇》昏然五情爽惑。又《扬子·方言》爽猛也。齐晋曰爽。又《广韵》烈也。又贵也。又星名。细爽,免星七之一。见《史记·天官书》又《左传·昭十七年》爽鸠氏司𡨥也。《注》爽鸠,鹰也。又人名,左爽见《战国策》。又《类篇》师庄切,音霜。义同。《诗·衞风》淇水汤汤,渐车帷裳,女也不爽,士贰其行。又《小雅》其德不爽,寿考不忘。〇按朱子诗传,爽叶师庄反。集韵,爽本载十阳韵中。古有此音,不必叶也。又《老子·道德经》五味令人口爽。驰骋田猎令人心发狂。又《楚辞·招魂》露鸡臛蠵厉而不爽些。《注》败也。楚人谓羹败曰爽。又《左传·定二年》唐成公如楚,有两肃爽马。《释文》爽,音霜。马无肃爽之名。爽,或作霜。贾逵云:色如霜纨。马融说肃爽,雁也。马似之。〇按广韵十阳韵中作骦。同騻。不载爽字。惟集韵骦注云:通作爽。又叶音生。《后汉·马融传》丰彤薱蔚,崟𨿅槮爽,翕习春风,含津吐荣。《注》槮爽,林木貌。爽协音生。

URN: ctp:kangxi-zidian/89/7