Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
𤛻:《篇海》作郎切。善也。

2 十五:
犡:《唐韻》洛帶切《集韻》落蓋切,𠀤音賴。《說文》牛白𦟝也。《集韻》或作𤜒。又《廣韻》《集韻》𠀤力制切,音例。義同。《玉篇》書作𤛶。

3 十五:
犢:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤徒谷切,音獨。《說文》牛子也。从牛賣聲。《爾雅·釋畜》其子,犢。《禮·月令》犧牲駒犢,舉書其數。又《禮器》天子適諸侯,諸侯膳以犢。又《前漢·溝洫志》河決淸河靈鳴犢口。《註》師古曰:淸河之靈縣鳴犢河口也。又《前漢·地理志》北海郡桑犢縣。雲中郡犢和縣。
考證:〔《前漢·地理志》北海郡犢縣。雲中郡犢和縣。〕謹照原文犢縣上增桑字。

4 十五:
犣:《廣韻》良涉切《集韻》力涉切,𠀤音獵。《玉篇》牛名。《廣韻》旄牛名。《爾雅·釋畜》犣牛。《註》旄牛也。髀膝尾皆有長毛。《山海經》潘侯之山有獸焉,其狀如牛,四節生毛,名旄牛。《註》旄牛,一名犏牛。卽爾雅之犣牛。

5 十五:
𤛼:《集韻》良脂切,音棃。本作犂。或作斄。詳犂字註。《說文》《集韻》𠀤書作𤛿。

6 十五:
犤:《集韻》班麋切,音陂。《玉篇》牛名。《爾雅·釋畜》犤牛。《註》犤牛,庳小,今之𤛵牛也。又呼果下牛,出廣州高涼郡。《集韻》或作𤜑。又《玉篇》平爲切《廣韻》符羈切《集韻》蒲糜切,𠀤音皮。又《廣韻》薄街切《集韻》蒲街切,𠀤音牌。義𠀤同。又《集韻》部買切,音矲。牛短足。

7 十五:
㹙:《集韻》烏猛切,音䁝。《玉篇》喚牛聲。又《集韻》犢也。又一曰牛鳴。《五音集韻》作㹚。又《集韻》《類篇》𠀤於杏切。吳人謂犢曰㹙。

8 十五:
𤛽:《字彙》同㹛。

9 十五:
犥:《廣韻》撫招切《集韻》批招切,𠀤音漂。《說文》牛黃白色。又《集韻》普刀切,音㯱。義同。又《廣韻》敷沼切《集韻》匹沼切,𠀤音縹。《玉篇》牛色不美澤。又牛黃白色。又《玉篇》普稾切《集韻》滂表切,𠀤音麃。義同。又《集韻》被表切,音莩。毛羽朱色不澤也。本作皫。詳白部皫字註。又《集韻》滂保切。牛白蒼色。又叵到切,音㯱。牛名。

10 十五:
𤛾:《玉篇》與㹛同。

11 十五:
犦:《廣韻》蒲角切《集韻》《正韻》弼角切,𠀤音雹。《玉篇》犎牛。《韻會》緯略云:此獸抵觸百獸,無敢當者,故金吾刻犦牛於槊首。《正韻》亦作𤜌。又《廣韻》博沃切《集韻》逋沃切,𠀤音襮。又《集韻》逋玉切,音䪁。又《集韻》《類篇》𠀤伯各切,音博。又《韻會》巴校切,音豹。義𠀤同。

12 十五:
𤛿:《唐韻》郎奚切《集韻》憐題切,𠀤音黎。《說文》耕也。从牛,黎聲。與犂同。詳犂字註。

URN: ctp:kangxi-zidian/93/15