Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十六

《十六》

Library Resources
1 十六:
𤜂:《五音集韵》于刿切,音衞。《说文》牛踶𤜂也。又《广韵》居衞切《集韵》姑衞切,𠀤音刿。《广韵》踶𤜂,牛展足。又《集韵》巨内切,音𩍾。抵也。《五音集韵》作𤜂。又《广韵》渠秽切《集韵》逵秽切,𠀤音䠩。《广韵》牛触人。𤜂字原作衞下牛。

2 十六:
𤜃:《说文》犉本字。黄牛黑唇也。

3 十六:
𤜄:《广韵》戸乖切《集韵》乎乖切,𠀤音怀。《玉篇》兽似牛,四角人目。

4 十六:
牺:《唐韵》许羁切《集韵》《韵会》《正韵》虚宜切,𠀤音羲。《说文》宗庙之牲也。《·微子》今殷民乃攘窃神祗之牺牷牲。《传》色纯曰牺。《疏》曲礼云:天子以牺牛。天子祭牲必用纯色,故知色纯曰牺也。《·小雅》以我齐明,与我牺羊,以社以方。又《鲁颂》享以騂牺。《传》牺,纯也。《礼·曲礼》凡家造祭器爲先,牺赋爲次。《注》牺赋以次出牲。又《礼·礼器》牺尊疏布鼏。《疏》刻爲牺牛之形,用以爲尊。又《集韵》《韵会》《正韵》𠀤桑何切,音娑。《集韵》酒尊名。饰以翡翠。郑司农说。《·鲁颂》牺尊将将。《传》牺尊,有沙饰也。《释文》牺,素何反。《集韵》或作献戏。
考证:〔《礼·礼器》牺尊疏布。〕谨照原文疏布下增鼏字。

5 十六:
犨:《唐韵》赤周切《集韵》蚩周切,𠀤音趎《说文》牛息声。又牛名。又姓。《风俗通》晋大夫郤犨之后。又《玉篇》出也。《吕氏春秋》南家之墙,犨于前而不直。又县名。《史记·高祖纪》与南阳守齮战犨东。《前汉·地理志》南阳郡犨。《注》犨,昌牛反。《广韵》本作犫。
考证:〔《史记·高祖纪》南阳守齮战犨东。〕谨照原文南上增与字。

6 十六:
𤜅:《篇海》五沃切,音同屋。白牛也。又《篇海》音岳。义同。

URN: ctp:kangxi-zidian/93/16