Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《十》

Library Resources
1 十:
㼸:《唐韵》与封切《集韵》馀封切,𠀤音容。《说文》器也。《玉篇》罂也。《博雅》㼸,甁也。又《集韵》常容切,音鱅。器也。一曰甁也。《类篇》或作𤮇。

2 十:
𤭹:《字汇》乌浪切,音盎。盆也。

3 十:
甇:《集韵》于茎切,音莺。同罂。《玉篇》长颈甁也。

4 十:
𤭺:《正字通》俗𤭛字。

5 十:
㼹:《广韵》苦江切《集韵》枯江切,𠀤音腔。《广韵》㼹,甎瓠也。《集韵》𤮇也。与𤮊同。又《广韵》苦冈切《集韵》丘冈切,𠀤音穅。义同。又《集韵》呼光切,音𡿮。器也。本作𦮋。又《集韵》枯光切,音䯑。㼹瓠,破罃。

6 十:
𤭻:《集韵》居何切,音歌。居结栋谓之合𤭻。

7 十:
𤭼:《五音集韵》五盍切,音儑。瓦器。

8 十:
𤭽:《字汇》卒律切,音恤。不能行也。

9 十:
甈:《广韵》《集韵》《韵会》去例切《正韵》去计切,𠀤音憩。《尔雅·释器》康瓠谓之甈。《注》康,空也。康瓠,瓦爲之。又《博雅》甈,𤮭也。《释文》甈,去滞反。《扬子·方言》罃甈谓之盎。《释文》甈,㕁罽反。又《韵会》燥也,破裂也。《博雅》甈裂也。《扬子·法言》甄陶天下者在和。刚则甈,柔则坯。《注》甈,破瓦。又破罂也。坯土疎不黏,治天下亦犹是也。又《唐韵》鱼例切《集韵》《韵会》牛例切《正韵》倪制切,𠀤音诣。义同。《说文》康瓠,破罂。又《集韵》九芮切,音劂。又鱼列切,音孽。义𠀤同。又丘杰切,音朅。𤮭也。《集韵》或作𤮅𤭝。

10 十:
甉:《广韵》戸监切《集韵》乎监切,𠀤音衔。《玉篇》瓦屋也。《集韵》瓦施屋也。又《广韵》《集韵》𠀤下斩切,音豏。又《集韵》庄陷切,音蘸。又叉鉴切,音忏。义𠀤同。

11 十:
㼺:《广韵》《集韵》𠀤徒郞切,音唐。《玉篇》瓷也。又《类篇》小瓶有耳者曰𤭙𤮂。

URN: ctp:kangxi-zidian/98/10