Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《四》

Library Resources
1 四:
瓪:《唐韵》布绾切《集韵》补绾切,𠀤音版。《说文》败也。又《集韵》一曰牝瓦。又《广韵》博管切《集韵》补满切,𠀤音粄。又《集韵》甫远切,音反。义𠀤同。

2 四:
瓫:《集韵》步奔切,与盆同。盎也。又与湓同。水溢也。《前汉·沟洫志》河水湓溢。《晋书·食货志》水涝瓫溢。

3 四:
𤬬:《字汇》侧救切,音皱。甃井也。

4 四:
𤬭:《集韵》《韵会》𠀤铺枚切,音胚。瓦未烧者。或作培。通作坏。

5 四:
㼚:《集韵》《韵会》𠀤居郞切,音冈。《玉篇》罂也。《集韵》大瓮爲㼚。《博雅》㼚,甁也。《扬子·方言》罂,灵桂之郊谓之㼚。又《集韵》举朗切,音䴚。罂属。《集韵》或作𤭛罁。

6 四:
𤬮:《字汇》同甁。

7 四:
瓬:《唐韵》分两切《集韵》《韵会》甫两切《正韵》妃两切,𠀤音仿。《说文》周家抟埴之工也。《徐注》抟,团也。埴,黏土也。引周礼冬官考工记,瓬人爲簋豆。○按《周礼》今本作旊。又《字汇补》人名。宋王安石侄瓬字元钧,旋字元龙,皆以不附安石而贬。

8 四:
瓭:《广韵》《集韵》𠀤都感切,音黕。《博雅》瓭,甁也。又《集韵》一曰瓦属。又《集韵》持林切,音沈。《扬子·方言》罂,灵桂之郊谓之㼚。其小者谓之瓭。《释文》都感反,亦音沈。又都含切,音耽。大罂。可受一石。

9 四:
㼛:《广韵》戸经切《集韵》乎经切,𠀤音形。似锺而颈长。一曰酒器。又《集韵》何耕切,音茎。义同。《类篇》或作𤭓。

10 四:
𤬯:《唐韵》胡男切《集韵》胡南切,𠀤音含。《说文》治橐干也。又《集韵》一曰似瓶有耳。又《广韵》丘酽切《集韵》去劒切,𠀤音欠。陶器,小甁有耳者。《五音集韵》或书作𤬰。

11 四:
瓮:《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤乌贡切,翁去声。《说文》罂也。《博雅》瓮,甁也。《扬子·方言》赵魏之郊谓之瓮。《抱朴子喩蔽卷》四渎之浊,不方瓮水之淸。巨象之瘦,不同羔羊之肥。《集韵》或作瓮。

12 四:
𤬰:《五音集韵》与𤬯同。

URN: ctp:kangxi-zidian/98/4