Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《仇生》

Library Resources
1 仇生:
仇生者,不知何所人也。當殷湯時,為木正三十餘年,而更壯。皆知其奇人也,咸共師奉之。常食松脂,在屍鄉北山上,自作石室。至周武王,幸其室而祀之。

2 仇生:
異哉仇生,靡究其向。治身事君,老而更壯。灼灼容顏,怡怡德量。武王祠之,北山之上。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/chou-sheng